Hotărâri AGA

Hotarare AGA nr. 9 din 30.05.2024 referitoare la memorandumul CAA – simplificata

Hotarare AGA nr.8 din 30.05.2024 referitoare la avizare ROF CAA

Hotararea AGA nr. 7 din 30.04.2024 referitoare la aprobarea solicitarii CAA

Hotararea AGA nr. 6 din 30.04.2024 referitoare la modificarea CDG prin AA nr. 23

Hotararea AGA nr. 5 din 11.04.2024 referitoare la situatia financiara a ADIACJA

Hotararea AGA nr. 4 din 21.03.2024 referitoare la Programul de activitate si Strategie a CAA

Hotararea AGA nr. 3 din 21.03.2024 referitoare la initiere memorandum pentru CAA

Hotararea AGA nr. 2 din 21.03.2024 referitoare la comisia de cenzori a ADIACJA

Hotararea AGA nr. 1 din 01.02.2024 privind aprobare BVC 2024

Hotararea AGA nr. 22 din 22.12.2023 privind aviz ROF CAA

Hotarare AGA nr. 21 din 22.12.2023 privind aprobare AA 22 la CDG

Hotarare AGA nr. 20/26.10.2023 privind modificare ROF a CAA

Hotarare AGA nr. 19/26.10.2023 privind modificarea CDG prin AA nr. 21/2023

Hotararea AGA nr. 18/17.08.2023 privind acordarea tichetelor de masa angajatilor ADIACJA