Despre noi

PREZENTAREA ASOCIAȚIEI

Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Potrivit dispozițiilor art. 4.din Statut, Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare.

OBIECTIVUL ASOCIAȚIEI

Potrivit art. 5 din Statut, obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:

  • a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  • b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul, conform statutului şi actului constitutiv al acestuia,
  • c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar,
  • d) să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,
  • e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,
  • f) să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre aceasta,
  • g) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură cu serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,

ARIA DE DELEGARE

Potrivit dispozitiilor art. 6 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 – dispozitii generale, aria delegării delimitează întregul teritoriu unde este furnizat serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii delegante. Aceasta este compusă din Zonele Urbane specificate în art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

  1. extinderea teritoriului Autorităţii delegante,
  2. creării/adăugării de noi Zone Urbane de către Autoritatea delegantă sau
  3. în cazul în care noi UAT-uri dobândesc calitatea de autorități delegante în cadrul Contractului de delegare.

ORGANIZARE

PREȘEDINTE

PREȘEDINTE: CIONCA – ARGHIR IUSTIN – MARINEL

CONSILIU DIRECTOR

Președinte, dl. Iustin Cionca, președinte al Consiliului Județean Arad și reprezentant al Județului Arad în Adunarea Generală a Asociaților,Membru, dl. Bibarț Călin, primar al Municipiului Arad și reprezentant al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților,Membru, dl. Popi Morodan Corneliu, primar al Comunei Ghioroc și reprezentant al Comunei Ghioroc în Adunarea Generală a Asociaților.Membru, dl. Vidran Dorel Gheorghe, primar al Comunei Zimandu Nou și reprezentant al Comunei Zimandu Nou în Adunarea Generală a Asociaților,Membru, dl. Bot Valentin, primar al Comunei Șiria și reprezentant al Comunei Șiria în Adunarea Generală a Asociaților

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV: TĂȘEDAN ADRIAN FLORIN

APARAT TEHNIC

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia a constituit un aparat tehnic propriu.

Aparatul tehnic este condus de Directorul Executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic au statut de salariaţi ai Asociaţiei.

Din aparatul tehnic fac parte specialiști din domeniul juridic, economic și tehnic, într-un număr suficient pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor Asociației.

PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI

Asociaţia Română a Apei (ARA)

Asociaţia Română a Apei (ARA) este o asociaţie profesională.

ARA are la bază trei piloni: antreprenorii, profesioniştii şi furnizorii.

ARA facilitează şi promovează colaborarea între membrii ei, cu scopul de a identifica noi abordări durabile şi rentabile şi soluţii pentru a îmbunătăţi calitatea managementului resurselor de apă şi a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare a apei uzate.

Federaţia Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei – FADIDA

Federaţia Asociațiilor de Dezvoltare din Domeniul Apei – FADIDA este reprezentantul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară care funcţionează în domeniul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și care şi-au exprimat voința de a se asocia în scopul cooperării și dezvoltării instituționale în domeniul serviciului de alimentare cu apă și canalizare din România, al întăririi rolului asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în cadrul arhitecturii instituționale din acest domeniu și al sprijinirii proiectelor de infrastructură realizate din fonduri europene și guvernamentale.

AUTORITATE PUBLICĂ

AUTORITATE DELEGANTĂ

AUTORITATE TUTELARĂ

ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ