2010

Convocare ședință AGA

Către,

………………………………

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str.Sabin Drăgoi, Nr.2-4, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 13 octombrie 2010, ora 15,00, la Consiliul Județean Arad, Sala de Ședințe, Str. Corneliu Coposu, Nr.22, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

IMPORTANT DE ŞTIUT !

 1. Potrivit art. 20, alin. (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru aprobarea punctului 1 de pe ordinea de zi, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor, este de 100% din numărul asociaţilor. Hotărârile pentru acest punct se adoptă cu votul favorabil al tuturor asociaţilor.
 2. Potrivit art.17 alin.2 lit.b, pct. 4 modificările Studiului de Fezabilitate și ale indicatorilor tehnici și de performanță sunt aprobate de către autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor rezultate în urma modificărilor respectiv Arad, Curtici, Macea și Sântana. Reprezentanții acestor asociați vor participa la ședința Adunării Generale a Asociaților în baza mandatului special, acordat expres prin hotarâreaautorităţilor deliberative ai căror reprezentanți sunt, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi. Ceilalți membri asociați vor fi prezenți și vor vota punctele de pe ordinea de zi a Adunarea Generală a Asociaților în baza mandatului general.
 3. Absenţa de la această şedinţă, şi a unui singur asociat, va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi, implicit, va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară. Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte derularea programului de dezvoltare regională.
 4. Materialele aferente punctului 1 de pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și listate de către fiecare unitate administrativ-teritorială asociată, accesând site-ul www.adiac-arad.com.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Jud. Arad, cod poştal 310178

Număr fax : 0357-819596, 0357-440040

Număr telefon: 0770-377115, 0770-377080

e-mail : contact@adiac-arad.com

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOȚCU

Convocare ședință AGA

Către,

………………………………

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 81, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

În temeiul prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 09.04.2010, ora 12, la Consiliul Județean Arad, Sala de Ședințe, Str. Corneliu Coposu, FN, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Aprobarea:  
 1. modificării Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010;
 2. modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010;
 3. aderării Comunei Pilu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
 4. majorării patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 39.000 lei;
 5. mutării sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, de la adresa B-dul Revoluţiei, Nr.81, Mun. Arad, Jud. Arad, la adresa Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Mun.Arad, Jud. Arad;
 6. revocării d-nei Nițu Corina din funcția de membru al comisiei de cenzori;
 7. desemnării unui nou membru în comisia de cenzori, în locul d-nei Nițu Corina.  
 8. Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

 1. Potrivit art. 21, alin. (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru punctele a, b, c, d și e de pe ordinea de zi, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor, este de 100% din numărul asociaţilor. Hotărârile pentru aceste puncte se adoptă cu votul favorabil al tuturor asociaţilor.
 2. Absenţa de la această şedinţă, şi a unui singur asociat, va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi, implicit, va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară. Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin nerespectarea angajamentului asumat față de instituţiile de supraveghere a aplicației.
 3. Potrivit art. 21, alin. (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru punctele f și g de pe ordinea de zi, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor, este de 3/4 din numărul asociaţilor. Hotărârile pentru aceste puncte se adoptă cu majoritatea voturilor favorabile ale asociaților prezenți.
 4. La şedinţa A.G.A. va participa reprezentantul autorităţii publice locale/judeţene, desemnat cu mandat prin Hotărârea de Consiliu Local/Județean de aprobare a modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociaţiei.
 5. Pentru a face posibilă îndeplinirea demersurilor de autentificare și legalizare a Actului Adițional la Statutul Asociației și a Actului Adițional la Actul Constitutiv al Asociației, solicităm reprezentanților membrilor asociați să se prezinte la ședință, având asupra lor ștampilele autorităților deliberative.
 6. Pentru asigurarea celerității semnării mai multor exemplare ale documentelor de pe ordinea de zi, avem rugămintea ca, reprezentanții membrilor asociați, să fie prezenți la Sala de ședințe, cu o oră înaintea începerii dezbaterilor.
 7. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și listate de către fiecare unitate administrativ-teritorială asociată, accesând site-ul www.adiac-arad.com.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Jud. Arad, cod poştal 310178

Număr fax : 0357-819596, 0357-440040

Număr telefon: 0770-377115, 0770-377080

e-mail : contact@adiac-arad.com

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU

Convocare ședință AGA

Către,

………………………………

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 24.02.2010, ora 11,00  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

•1.      Aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat.

•2.      Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru anul 2010.

•3.      Aprobarea modificării Organigramei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

•4.      Avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului potrivit art. 18, alin. 2, lit. a, pct. 4h din Statutul Asociaţiei.

•5.      Aprobarea propunerii listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului potrivit art. 18, alin. 2, lit. a, pct. 4a din Statutul Asociaţiei.

•6.      Avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

•7.      Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (2) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele de pe ordinea de zi, este de ¾ din numărul asociaţilor şi cu majoritatea de voturi favorabile a asociaţilor prezenţi.

Pentru aprobarea punctelor de pe Ordinea de Zi nu este necesară desemnarea unui reprezentant cu mandat special.

            La şedinţa A.G.A. va participa reprezentantul  autorităţii publice locale/judeţene, desemnat cu mandat general prin Statutul Asociaţiei.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

                        Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

            Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU

Convocare AGA la sediul Consiliului Județean Arad, Sala de ședințe

Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

            VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 13.01.2010, ora 11,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

             ORDINE DE ZI :

1.      Aprobarea Declaraţiei de Angajament a S.C. Compania de Apă Arad S.A. întocmită în calitate de  solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”.

2.      Diverse

            IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctul 1 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina blocarera proiectului de finantare.  

II.        Pentru aprobarea punctului 1 de pe Ordinea de Zi nu este necesară desemnarea unui reprezentant cu mandat special.

            La şedinţa A.G.A. va participa reprezentantul  autorităţii publice locale/judeţene, desemnat cu mandat general prin Statutul Asociaţiei.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

                   Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                     PREŞEDINTE,

                    NICOLAE IOŢCU

Convocare AGA la Consiliul Județean Arad

Către,

…………………………..

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 22.01.2010, ora 11,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1.      Aprobarea modificarii anexei la Hotărârea nr. 4/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea in-frastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).

2.      Aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr. 6/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) .

3.      Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (4) şi (5) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 1,2 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

II.        Ţinând cont de importanţa documentelor supuse dezbaterii pe ordinea de zi şi necesitatea asigurării celerităţii demersurilor în vederea obţinerii finanţării investiţiilor publice de interes regional, destinate modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  solicităm ca fiecare  membru asociat, prezent la şedinţa AGA, să fie  împuternicit printr-un un mandat special , acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi.

III. Cât priveşte adoptarea hotarârilor consiliilor locale/ judeţean, recomandarea consultantului  ROMAIR  SRL este  ca,  în cadrul şedinţelor  de consiliu local /judeţean  să se emită hotărâri distincte pentru aprobarea unora din  punctele de pe ordinea de zi, conform modelului de hotărâri publicate pe site-ul www.adiac-arad.com . Pentru aceasta OBLIGATORIU  va fi avut în vedere de către fiecare asociat, pentru votarea în prealabil,  a documentelor de pe ordinea de zi şi pentru împuternicirea cu mandat special al reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei modelul de hotărâri publicat pe site-ul Asociaţiei, în secţiunea Informaţii Utile, convocare şedinţa AGA din 22.01.2010. 

IV.       De asemenea, cu privire dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici vă aducem la cunoştinţă faptul că Operatorul Regional a acordat în prealabil Avizul CTE  favorabil, aşa cum prevăd dispoziţiile legale în vigoare. Avizul CTE poate fi consultat   pe site- ul A.D.I.A.C.J.A.

Ø      Cât priveşte participarea la sedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, a membrilor asociaţi, vă aducem la cunoştinţă următoarele condiţii obligatorii:

1.       Hotărârile consiliilor  locale /judeţean şi o copie de pe actul de identificare al reprezentantului asociatului , se vor  comunica aparatului tehnic al Asociaţiei, până cel târziu la data de 21.01.2010, iar  prezentarea originalului documentelor se va face la intrarea în şedinţă.

2.       Materialele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor vor putea fi consultate şi listate de fiecare unitate administrativ teritorială asociată, de pe site-ul www.adiac-arad.com al A.D.I.A.C.J.A.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU