HOTĂRÂREA NR. 8 din data de 22.12.2009 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului

    HOTĂRÂREA NR. 8

              din data de 22.12.2009

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire laStudiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.12.2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 

Se aprobă  Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, conform anexei  la prezenta hotărâre.

Art. 2 

Se numeşte dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 3

Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad

    PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                         MARIAN TOADER