Convocare ședință AGA

Către,

………………………………

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 81, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

În temeiul prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 09.04.2010, ora 12, la Consiliul Județean Arad, Sala de Ședințe, Str. Corneliu Coposu, FN, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Aprobarea:  
 1. modificării Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010;
 2. modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010;
 3. aderării Comunei Pilu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
 4. majorării patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 39.000 lei;
 5. mutării sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, de la adresa B-dul Revoluţiei, Nr.81, Mun. Arad, Jud. Arad, la adresa Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Mun.Arad, Jud. Arad;
 6. revocării d-nei Nițu Corina din funcția de membru al comisiei de cenzori;
 7. desemnării unui nou membru în comisia de cenzori, în locul d-nei Nițu Corina.  
 8. Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

 1. Potrivit art. 21, alin. (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru punctele a, b, c, d și e de pe ordinea de zi, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor, este de 100% din numărul asociaţilor. Hotărârile pentru aceste puncte se adoptă cu votul favorabil al tuturor asociaţilor.
 2. Absenţa de la această şedinţă, şi a unui singur asociat, va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi, implicit, va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară. Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin nerespectarea angajamentului asumat față de instituţiile de supraveghere a aplicației.
 3. Potrivit art. 21, alin. (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru punctele f și g de pe ordinea de zi, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor, este de 3/4 din numărul asociaţilor. Hotărârile pentru aceste puncte se adoptă cu majoritatea voturilor favorabile ale asociaților prezenți.
 4. La şedinţa A.G.A. va participa reprezentantul autorităţii publice locale/judeţene, desemnat cu mandat prin Hotărârea de Consiliu Local/Județean de aprobare a modificării Statutului și a Actului Constitutiv al Asociaţiei.
 5. Pentru a face posibilă îndeplinirea demersurilor de autentificare și legalizare a Actului Adițional la Statutul Asociației și a Actului Adițional la Actul Constitutiv al Asociației, solicităm reprezentanților membrilor asociați să se prezinte la ședință, având asupra lor ștampilele autorităților deliberative.
 6. Pentru asigurarea celerității semnării mai multor exemplare ale documentelor de pe ordinea de zi, avem rugămintea ca, reprezentanții membrilor asociați, să fie prezenți la Sala de ședințe, cu o oră înaintea începerii dezbaterilor.
 7. Materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și listate de către fiecare unitate administrativ-teritorială asociată, accesând site-ul www.adiac-arad.com.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Jud. Arad, cod poştal 310178

Număr fax : 0357-819596, 0357-440040

Număr telefon: 0770-377115, 0770-377080

e-mail : contact@adiac-arad.com

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU