Modificarea Ordinii de Zi a sedintei AGA din 25.09.2009

Către,

…………………………………….

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

                Referitor la Convocarea pentru  Adunarea Generală a Asociaţilor  din data de 25.09.2009, ora 14,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, vă comunicăm faptul că  ORDINEA  DE ZI a Şedinţei se modifică după cum urmează :

•1.      Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

•2.      Aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării.

•3.      Aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării precum şi a indicatorilor de performanţă aflaţi în anexă la Regulament.

•4.      Aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării.

•5.      Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea in-frastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă

( Operator Regional) .

•6.      Aprobarea Master Plan -ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

•7.      Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) .

•8.       Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

•9.      Diverse

Modificarea priveşte excluderea de pe Ordinea de Zi a a punctelor ce privesc Contractul de

Delegare a Gestiunii (punctul 9) şi Planul de Evoluţie al Tarifelor (punctul 10).

Motivul pentru care au fost eliminate de pe Ordinea de Zi aceste două puncte este imposibilitatea

finalizării de către consultanţa ROMAIR a Planului de Evoluţie a Tarifului până la data de 21.09.2009.

            Celălalte dispoziţii cuprinse în convocare îşi păstrează valabilitatea.

            Anexat vă comunicăm cele 5 modelele orientative de hotărâri ce trebuiesc adoptate în plan local de către fiecare asociat pentru a participa la Adunarea Generală a Asociaţilor din 25.09.2009.

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU