Model de hotarare pentru cofinantare FAZA I – comuna Macea

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local al comunei Macea

            Având în vedere :

–         Referatul nr………../…………al ……………………………..  comunei Macea;

–         Prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritara I – POS Mediu  pentru realizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad

–         Având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. 1 coroborat cu art. 53 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

–         Dipoziţiile Legii nr. 215/2001  a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare ;

–         Cu ………..voturi pentru, ………..abţineri şi ……….voturi împotrivă,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă cofinanţarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad„.

Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie în cuantum de 1,80%  din valoarea totală a investiţiei de 15.994,57 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.768,48 mii EURO (inclusiv TVA),  ce revine comunei Macea, aferentă proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad„.

Art. 3. Consiliul Local al comunei Macea se obligă   să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”, sumele necesare cofinanţării fiind cuprinse în bugetele locale aferente perioadei de implementare a proiectului.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ………..

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….

                                                  Secretar

                                                                 ……………..

Anexa: 

COMUNA MACEA

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Nr. crt.Indicatori – furnizare apaUnit. masuraCantitate
1Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare subteranaunitati
2Extinderea conductelor de aductiunem
3Reabilitarea si/sau construirea  de statii de tratare (Statii de clorare)unitati
4Reabilitarea si/sau construirea de  rezervoare de înmagazinare apa potabilaunitati
5Reabilitarea si/sau construirea de statii de pompare apa    potabilaunitati
6Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor (booster)unitati
7Reabilitarea retelei de distributie apam
8Extinderea retelei de distributie apam
9Contorizarea apei potabileunitati
10Sistem SCADA-automatizare si controlunitati
11Echipamente pentru intretinerea sistemului de alimentare cu apaunitati
 Indicatori – ape uzate
1Reabilitarea retelei de canalizare           m
2Extinderea retelei de canalizare                 m17.309
3Reabilitarea si / sau construirea de statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de pompare apa uzata menajera)              unitati3
4Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata menajeram5.150
5Reabilitarea si/sau construirea  statiilor de epurare apa uzata                                 unitati
6Sistem SCADA-automatizare si controlunitati
7Echipamente pentru intretinerea sistemului de canalizareunitati

Valoarea totala a investitiei inclusiv TVA 19%               – 15.994,57 mii LEI

                                                                                                                –   3.768,48 mii EURO

(preturi  17.07.2009 1 Euro = 4.2443 LEI la 17.07.2009)

Din care C+M:                                                                       13.716,38 mii LEI

                                                                                                                – 3.231,72 mii EURO              

Surse de finantare

Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 76,48%

Bugetul de Stat: 11,70%

Bugetul local: 1,80%

Imprumut Operatorul Regional SC Compania de Apa SA: 10.02%