Model de Hotărâre Consiliul Local/ Judeţean sedinţă A.G.A. august 2009

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ………….., domiciliat în ……………nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr….., eliberat/ă de………………..la data de …………, să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local …………………aprobarea:

în forma în care aceste documente sunt prezentate pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

        Art. 2.  Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A. urmare modificării intervenite în cuprinsul Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei în forma prevăzută pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini  pentru întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic, în forma prevăzută pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 4. Se aprobă Studiul de Oportunitate pentru serviciile din întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic al Asociaţiei, în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 5. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) , în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 6.  Se aprobă Master Planul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) , în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A .

        Art. 7. Se aprobă indicatorii tehnici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) , în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

        Art. 8. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, în forma prevăzută  pe site-ul: http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

        Art. 9  Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….

                                                  Secretar

                                                 ……………..