Model de HCL/HCJ de aprobare a modificarii studiului de fezabilitate, pentru sedinta AGA din 22.01.2010

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

–         Referatul nr………../…………al …………………………….. comunei/ oraşului ……………..;

–         Convocarea nr………/……………a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad , primită în vederea  participării  la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei conform punctelor de pe  Ordinea de Zi , şedinţă ce va avea loc în data de  22.01.2010;

–         Dipoziţiile Legii nr. 215/2001  a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare ;

–         Modificarile recomandate de Ministerul Mediului, cu privire la Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă, ce a fost aprobat deja prin HCL,

–         Cu ………..voturi pentru, ………..abţineri şi ……….voturi împotrivă,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), ce a fost aprobat prin Hotararea nr. …….. / …..2009 a Consiliului Local …….., conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 13 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art.2    Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean modificarea  Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă   (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 13 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….                                                          Secretar

                                                   ……………..