Cele doua modele de hotărâri ale Consiliilor Locale/Judeţene ce vor fi adoptate pentru sedinta AGA din 22.12.2009

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad, pentru întreaga Arie de Delegare, conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 10 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art.2   Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean  Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 10 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….

                                                  Secretar

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă ca modalitate de organizare şi realizare aserviciului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului/oraşului/comunei …………………, gestiunea delegată.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului/oraşului/comunei …………………, prin atribuire directă către operatorul regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/110/21.02.1991, CIF: RO – 1683483.

Art.  3 Se aprobă Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 9 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pe de o parte şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Art. 4 Se aprobă Inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului/oraşului/comunei …………………… aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului/oraşului/comunei ……………………………., care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. Compania de Apă Arad S.A.. Lista bunurilor concesionate este cea anexă la Contractul de Delegare şi face parte integrantă din acesta.

Art. 5     Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, B-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, al cărei membru este municipiul/oraşul/comuna………………..să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, dl. Ioţcu Nicolae – Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 6 Se împuteniceşte dl……………………………………., reprezentant al municipiului /oraşului/comunei ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean …………………modalitatea de gestiune şi realizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare, prin atribuire directă către Operatorul Regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A, lista bunurilor ce vor fi concesionate prin Contractul de Delegare, Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare precum şi mandatarea Asociaţiei prin Preşedintele acesteia pentru a semna în numele municipiului/comunei/oraşului…………… Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare cu S.C. Compania de Apă Arad S.A. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….                                                                                       Secretar

                                                                     ……………..