Cele 5 modele de hotărâri ale Consiliilor Locale/Judeţene ce vor fi adoptate pentru şedinţa A.G.A. din 25.09.2009

Modelul 1.

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă  Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului/oraşului/comunei……………, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 4 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 2 Se împuteniceşte dl……………………………………., reprezentant al municipiului /oraşului/comunei ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean …………………. Studiul de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului  de alimentare cu apă şi canalizare

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….                                                                                       Secretar

                                                                                                                     …………….

Modelul 2.

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă Master Plan-ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă  (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 6 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art.2   Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr………., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean  Master Plan-ul şi Lista de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 6 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….

                                                  Secretar

                                                 ……………..

Modelul 3.

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 5 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art.2   Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean  Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă   (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 5 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….

                                                  Secretar

                                                      …………….. Modelul 4.

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 1 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 2 Se aprobă  Caietul de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 2 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 3 Se aprobă  Regulamentul consolidat al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării precum şi Indicatorii de performanţă aflaţi în anexă la Regulament, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 3 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 4  Se aprobă  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 8 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

            Art. 5  Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al municipiului/comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean: Rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A, Caietul de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării , Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, conform Anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….

                                                  Secretar       

Modelul 5.

Consiliul Local / Judeţean…………………………

HOTĂRÂREA NR…………/……………

   din data de……………………

Consiliul Local / Judeţean al comunei / oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se aprobă Indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 7 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art.2   Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data  de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI  seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean  Indicatorii tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 7 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

Preşedinte de şedinţă

……………………….

                                                  Secretar

                                                 ……………..