2011

Hotărârea nr. 1 din 27.01.2011 pentru avizarea Cotelor normate ale pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Cotele normate ale pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă S.A. Arad prin adresa nr.17.607/27.12.2010;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 3, lit. b din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea măsurilor propuse în rapoartele anuale de monitorizare a executării Contractului de Delegare a Gestiunii;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3 și alin.4;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează Cotele normate ale pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă S.A. Arad prin adresa nr.17.607/27.12.2010, aflată în anexa la prezenta hotărâre.

.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 2 din 27.01.2011 pentru aprobarea propunerii de Regulament de Constatare și sancționare a Contravențiilor la serviciul public de alimenatre cu apă și canalizare, pentru întreaga Arie de Delegare, elaborată de CJA

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Hotărârea nr. 334 din data de 26.11.2010 a Consiliului Județean Arad pentru aprobarea Regulamentului de constatare și sancționare a contravențiilor de către împuterniciții Președintelui Consiliului Județean Arad;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. l din Statutul Asociaţiei prin care se stabilesc ca atribuţiuni ale Adunării Generale a Asociaţilor orice alte atribuții prevăzute de lege sau de statut;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă propunerea de Regulament de Constatare și sancționare a Contravențiilor la serviciul public de alimenatre cu apă și canalizare, pentru întreaga Arie de Delegare, elaborată de CJA și aflată în axena la prezenta hotărâre.

.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 3 din 27.01.2011 pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale ADIACJA

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Hotărârea A.G.A. nr.22 din 13.10.2010 pentru aprobarea modificarii structurii organizatorice a Aparatului tehnic al A.D.I.A.C.J.A.;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. f din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Organigramei A.D.I.A.C.J.A;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3,
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,prin transformarea unui post de economist într-un post de inginer, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 4 din 27.01.2011 pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ADIACJA

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Hotărârea A.G.A. nr.22 din 13.10.2010 pentru aprobarea modificarii structurii organizatorice a Aparatului tehnic al A.D.I.A.C.J.A.;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. f din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 5 din 27.01.2011 pentru aprobarea rapoartelor anuale prezentate de Operator,cu privire la Planul previzional de productie pe anul 2011 și Planul de Investiţii pe anul 2011

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Prevederile art.48 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 3, lit.b din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare,
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 4,
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă rapoartele anuale prezentate de Operator, potrivit art. 48 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare– Dispoziții Generale, cu privire la Planul previzional de productie pe anul 2011 și Planul de Investiţii pe anul 2011, conform documentației aflată în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 6 din 27.01.2011 pentru aprobarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011, al ADIACJA

HOTĂRÂREA NR. 6

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2011;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2011;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2011, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 7 din 27.01.2011 pentru aprobarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011, al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de APĂ Arad. S.A., întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2011;
 • Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. a coroborat cu prevederile art. 16, alin. 4 din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor avizarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de APĂ Arad. S.A., întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2011;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2011, conform anexei la prezenta hotărâre.

.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 8 din 27.01.2011 pentru aprobarea listei de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora AGA a Operatorului are dreptul de a numi membrii CA

HOTĂRÂREA NR. 8

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul de a numi membrii Consiliului de Administraţie;
 • Dispoziţiile art. 17, alin. 2, pct.4, lit.a coroborat cu art.16 ali.4 din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor propunerea listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 4;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul de a numi membrii Consiliului de Administraţie, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 9 din 27.01.2011 pentru avizarea proiectului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÂREA NR. 9

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Adresa nr. 90 din data de 05.01.2011, înaintată de S.C. Compania de Apă S.A. Arad prin care s-a solicitat aprobarea modelului de Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, anexat adresei;
 • Hotărârea nr.2 din data de 27.01.2011 a Adunării Generale a Asociaților prin care s-a aprobat Regulamentul de Constatare și sancționare a contravențiilor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
 • Prevederile art.259, alin.2 din Regulamentul consolidat al Serviciului de alimenatre cu apă și de canalizare pentru întreaga Arie de delegare;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. l din Statutul Asociaţiei prin care se stabilesc ca atribuţiuni ale Adunării Generale a Asociaţilor orice alte atribuții prevăzute de lege sau de statut;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 27.01.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează proiectul Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aflat în axena la prezenta hotărâre, cu condiția ca acesta să respecte și prevederile art.259, alin.2 din Regulamentul consolidat al Serviciului de alimenatre cu apă și de canalizare pentru întreaga Arie de delegare.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotararea AGA nr.10 din 29.04.2011 privind Situațiile financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010

HOTĂRÂREA NR. 10

din data de 29.04.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare;
 • Raportul de audit privind situațiile financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea situațiilor financiare ale Asociației;
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3;
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 29.04.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei;
 • Cu 30 (treizeci) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobăSituațiile financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2010, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei, dl. Nicolae Ioţcu să semneze în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Situaţiile Financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2010.

Art. 3 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 4 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotararea AGA nr.11 din 10.06.2011 privind modificarea CGD prin Actul Aditional nr.1 din 2011

HOTĂRÂREA NR. 11/ 10.06.2011

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adiţional nr. 1/2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , prin Actul Adiţional nr. 1/2011, scoaterea din lista bunurilor concesionate de către CJA către S.C. Compania de Apă Arad S.A. , a 20 de foraje și a mijloacelor fixe din frontul de captare Nord care aparțin forajelor 74 – 93 , precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale membre de a semna în numele şi pe seama lor, Actul Adițional nr.1/2011 la Contractul de Delegare nr.648/30.12.2009,
 • Hotărârea nr. 55/25.02.2011 prin care Consiliului Județean Arad a aprobat Studiul de specialitate și de oportunitate privind livrarea de apă în Ungaria;
 • Avizul favorabil al Ministerului Mediului și Pădurilor, potrivit art.8 alin.6 din Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010;
 • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Dispoziţiile art. 16, alin. 3 coroborat cu art. 17, alin. 1, lit d din Statutul Asociaţiei
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 10.06.2011 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 voturi pentru aprobarea :
 • modificării Contractului de Delegare prin Actul Adițional nr.1/2011,
 • scoaterii din lista bunurilor concesionate de către CJA către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a 20 de foraje și a mijloacelor fixe din frontul de captare Nord care aparțin forajelor 74 – 93,
 • Cu 38 de voturi favorabile şi o abţinere: exprimate pentru aprobarea mandatării Preşedintelui Asociaţiei pentru a semna în numele membrilor asociaţi Actul Adițional nr.1/2011 la Contractul de Delegare nr.648/30.12.2009

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), prin Actul Adiţional nr. 1/2011, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A., în forma prevăzută în Anexă la prezenta hotărâre, prin scoaterea din lista bunurilor concesionate de către Consiliul Judetean Arad către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a următoarelor bunuri: FORAJ SP 74, FORAJ SP 75, FORAJ SP 76, FORAJ SP 77, FORAJ SP 78, FORAJ SP 79, FORAJ SP 80, FORAJ SP 81, FORAJ SP 82, FORAJ SP 83, FORAJ SP 84, FORAJ SP 85, FORAJ SP 86, FORAJ SP 87, FORAJ SP 88, FORAJ SP 89, FORAJ SP 90, FORAJ SP 91, FORAJ SP 92, FORAJ SP 93 și a mijloacelor fixe din frontul de captare Nord care aparțin forajelor 74 – 93. Lista acestor bunuri este anexă la Actul Adițional nr. 1/2011 și face parte integrantă din acesta.

Art. 2 – Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad confirmă prin prezenta hotarare că modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, prin Actul Adițional nr. 1/ 2011 :

 • nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile, în aceleași condiții de continuitate, cantitate, calitate (inclusiv respectarea indicatorilor de performanță) stipulate în prezent, în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, către toți utilizatorii din aria de operare,

si

 • nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de referință din analiza cost – beneficiu din cadrul Aplicației de Finanțare aferentă Contractului de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.

Art. 4 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional nr.1/2011 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Ioţcu Nicolae – Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 5 Se numeşte dl. Toader Marian, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 6 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

PREŞEDINTE,                                                                                                                                                          SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU                                                                                                                                                MARIAN TOADER