2010

Hotararea nr 11 AGA din data de 13.01.2010 cu privire la aprobarea Declaratiei de Angajament a Beneficiarului

Hotararea nr 11 a AGA o puteti descarca aici.

Hotararea nr. 13 din 22.01.2010 a AGA privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico economici

HOTĂRÂREA NR. 13

din data de 22.01.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la modificarea Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional)

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.01. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

            Art. 1  Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional), ce au fost aprobaţi prin  Hotărârea nr. 6/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, conform anexei la prezenta hotărâre .

            Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                     MARIAN TOADER

Hotararea nr 12 din 22.01.2010 a AGA privind aprobarea modificarii studiului de fezabilitate

HOTĂRÂREA NR. 12

din data de 22.01.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire lamodificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă – Operator Regional precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. a din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional)

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.01. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

         Art. 1  Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), ce a fost aprobat prin  Hotărârea nr. 4/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, conform anexei la prezenta hotărâre.

        Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

        Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

        Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                     MARIAN TOADER

Hotararea nr. 14 din 24.02.2010 privind aprobarea situatiilor financiare

HOTĂRÂREA NR. 14

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Situaţiile financiare ale Asociaţiei întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2009,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Situaţiile Financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2009, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei, dl. Nicolae Ioţcu să semneze în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Situaţiile  Financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2009.

            Art. 3  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 4 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                               MARIAN TOADER

Hotararea nr. 15 din 24.02.2010 privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2010

HOTĂRÂREA NR. 15

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                MARIAN TOADER

Hotararea nr. 16 din 24.02.2010 privind avizarea BVC si Plan de Investitii OR pentru anul 2010

HOTĂRÂREA NR. 16

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi planul de investiţii al S.C. Compania de APĂ Arad. S.A.  întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 18, alin. 2, lit. a coroborat cu prevederile art. 17, alin. 4 din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor avizarea  proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi planul de investiţii al S.C. Compania de APĂ Arad. S.A.  întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi planul de

investiţii al S.C. Compania de Apă Arad. S.A.  întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                               MARIAN TOADER

Hotararea nr. 17 din 24.02.2010 privind aprobarea modificarii Organigramei ADIACJA

HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Propunerea de modificare a Organigramei Asociaţiei cât priveşte organizarea aparatului tehnic,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. f din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                               MARIAN TOADER

Hotararea nr. 18 din 24.02.2010 privind avizarea propunerii de modificare a AC al OR si propunerea de lista pentru CA al OR

HOTĂRÂREA NR. 18

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Proiectul de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. precum şi lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul de a numi membrii consiliului de administraţie,   

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 18, alin. 2, lit. a, pct 4a respectiv pct. 4h din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor avizarea propunerilor de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor precum şi propunerea listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează propunerea de modificare a actului constitutiv al operatorului S.C. Compania de Apă Arad. S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul de a numi membrii consiliului de administraţie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 4 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                               MARIAN TOADER

Hotărârea nr. 20 din data de 14.04.2010 privind aprobarea cotizatiei comunei Pilu

HOTĂRÂREA NR. 20

din data de 14.04.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010 aprobat prin Hotărârea nr. 15/24.02.2010 a Adunării Generale a Asociaților,
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,
 • Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei și a cotizatiilor anuale ale membrilor asociați,
 • urmarea aderării la Asociație si a Comunei Pilu începând cu data de 14.04.2009,
 • cele cuprinse în referatul nr. 1213/07.04.2010 întocmit de Compartimentul de Strategie Economică din cadrul Aparatului Tehnic al Asociației,
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 14.04.2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă actualizarea listei cotizatiilor anuale, anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli

pentru anul 2010 al Asociației, cu suma de 3.210 lei reprezentând cotizația anuală ce va fi achitată, in trei rate egale/trimestru de către comuna Pilu, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotararea nr. 19 din 14.04.2010 cu privire la modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației, aderarea comunei Pilu, mutarea sediului Asociației , revocarea și desemnarea unui nou membru în comisia de cenzori

HOTĂRÂREA NR. 19

din data de 14.04.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la aprobarea modificării Statutului şi a Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad prin Actul Adiţional nr. 1/2010, aprobarea aderării comunei Pilu la Asociaţie, precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • Proiectul de Act Adiţional nr. 1/2010 privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad,
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin.5,
 • Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. h din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei,
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 14.04.2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3(1)-Se aprobă aderarea comunei Pilu la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

(2)-Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 39.000 lei.

(3)-Se aprobă mutarea sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad de la adresa B-dul. Revoluţiei, nr. 81, mun. Arad, jud. Arad, la adresa str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, mun.Arad, jud. Arad.

Art. 4 – (1) Se aprobă revocarea d-nei. Nițu Corina din funcția de membru al comisiei de cenzori.

(2) Se aprobă desemnarea ca membru în comisia de cenzori, în locul d-nei. Nițu Corina, a d-nei. Georgiana Maria Toth, cetăţean român, născută la data de ……. în Municipiul Arad, având CNP ………….., identificată cu CI seria …. nr. …… eliberată de Mun. Arad, la data de ……….., având domiciliul în Arad, str. ….., bl. …, et. …, ap…. jud. Arad.

Art. 5 – Se împuterniceşte D-na………….., cetăţean român, născut(ă) la data de……. la …., oraşul….., domiciliat(ă) în mun. Arad, str. ……, nr. …., ap. …, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria …, nr….. eliberat(ă) de …….. la data de …….. să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 6 – În situaţia în care persoana împuternicită la art. 4 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de D-na. ……….., cetăţean român, născut(ă) la data de ….., la mun. …., jud. …, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. …., nr. …., jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria…., nr. ….., eliberat(ă) de Mun. Arad la data de ….. respectiv de către d-ra. ……….., cetăţean român, născut(ă) la data de………., la mun. Arad, jud. Arad, domiciliat(ă) în mun. Arad, str…………, Bl…, ap…, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria…, nr. ……., eliberat(ă) de…… Arad la data de ……

Art. 7 – Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 8 – Prezenta hotărâre contine 6 pagini, a fost intocmita in 5 exemplare originale si se comunică in copie membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

HOTĂRÂREA NR.22 DIN 13.10.2010 privind reorganizarea activității Aparatului Tehnic

HOTĂRÂREA NR. 22

din data de 13.10.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Propunerea d-lui Președinte al Asociației privind modificarea Organigramei Asociaţiei cât priveşte înființarea Direcției Economice – Strategie Economică și Monitorizare Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului, în cadrul aparatului tehnic și desființarea postului de Contabil Șef începând cu data de 22.11.2010,
 • Motivarea acestei propuneri făcută tot de către Președintele Asociației în care se arată că în vederea implementării programului POS MEDIU în întreaga Arie a Delegării este necesară o coordonare unitară, complexă și de specialitate a activității de monitorizare a aplicației tehnice și finaciare a proiectului,
 • faptul că monitorizarea implementării programului POS MEDIU este complexă iar actuala schemă de personal a Aparatului Tehnic nu poate cuprinde întregul necesar de resurse umane și atribuțiuni, util monitorizări investițiilor și supravegherii modului de utilizare a fondurilor alocate pe acest proiect,
 • Decizia Conducerii Executive a Aparatului Tehnic nr. 4/06.10.2010 prin care au fost constituite grupe de lucru mixte formate din angajați ai Compartimentului Strategie Economică și Compartimentului Monitorizarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului,
 • întrucât actuala schemă de personal a Aparatului Tehnic este una divizată, cele două Compartimente amintite mai sus, nefiind sobordonate aceleiași Direcții, îngreunează eficienta monitorizare unitară a investițiilor și supravegherii modului de utilizare a fondurilor alocate pe acest proiect,
 • îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 3,
 • dispoziţiile art. 16, alin. 2, lit. f din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Organigramei, inclusiv a organizării Aparatului Tehnic al Asociației,
 • analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 13.10.2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Începând cu data de 22.11.2010 se reorganizează activitatea Aparatului Tehnic din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad prin desființarea postului de Contabil Șef și înființarea Direcției Economice – Strategie Economică și Monitorizare Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului .

Art. 2 Din cadrul Direcției Economice – Strategie Economică și Monitorizare Contract de Delegare Gestiune vor face parte Compartimentul Strategie Economică și Compartimentul Monitorizarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului.

Art. 3 Conducerea Direcției Economice – Strategie Economică și Minitorizare Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului va fi asigurată de către un Director Economic – Strategie Economică și Minitorizare Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului, angajat prin concurs și remunerat cu un salariu lunar, în cuantum inferior salariului ce a fost aprobat/alocat postului de contabil șef.

Art. 4 Odată cu reorganizarea Aparatului Tehnic în cadrul Compartimentului de Strategie Economică se înființează încă un post de economist.

Art. 5 Urmare a reorganizării activității Aparatului Tehnic al Asociației se va modifica Organigrama și Statul de Funcții, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 6 Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației se va modifica corespunzător noii Organigrame și va fi supus spre aprobarea AGA a Asociației, în forma actualizată, în următoarea ședință.

Art. 7 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 8 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei precum și tuturor celor interesați.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate, completarea și corectarea Indicatorilor tehnici, economici și de performanță

HOTĂRÂREA NR. 21

din data de 13.10.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Hotărârile de Consiliu Local adoptate de către unităţile administrativ teritoriale Municipiul Arad, Orasul Santana, Orasul Curtici si Comuna Macea cu privire lamodificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă – Operator Regional precum şi mandatul expres al împuternicitului acestor unităţi administrativ teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 5,
 • Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. b din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea strategiei de dezvoltare, implicit a listelor de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional,
 • Având în vedere prevederile art. 17, alin. 2, lit. b, pct. 3 prin care se stabilește că modificările Studiului de Fezabilitate și ale indicatorilor tehnici și de performanță sunt aprobate de către autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor rezultate în urma modificărilor respectiv Arad, Curtici, Macea și Sântana.
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 13.10. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 4/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, respectiv Hotărârea nr. 12/22.01.2010 al aceluiași for deliberativ, conform anexei la prezenta hotărâre, după cum urmează :

La Aglomerarea Municipiul Arad:

se modifică Cap. 3 – Alimentare cu apă – subcapitolul 3.3 REGIONALIZARE ȘI PROPUNERI PENTRU SERVICIILE DE APĂ ÎN MUNCIPIUL ARAD SI COMUNA FÂNTÂNELE;

– se modifică Cap. 4 – apă uzată, subcapitolul 4.4 – Cluster Apă Uzată Arad.

La Aglomerarea Sântana:

– se modifică Capitolul 4, APĂ UZATĂ, subcapitolul 4.8 – Cluster de apă uzată Sântana;

La Aglomerarea Curtici :

– e modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.6, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul CURTICI;

– se modifică Capitolul 4, subcapitolul 4.7, Cluster de apă uzată CURTICI;

La Aglomerarea Macea:

– se modifică Capitolul 4, subcapitolul 4.7, Cluster de apă uzată CURTICI, Tabelul 4.7-17 privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea MACEA;

Art. 2. Se aprobă completarea și corectarea indicatorilor tehnici și de performanță (inclusiv economici) pentru Aglomerarea Arad, Sântana, Curtici și Macea la apă potabilă și canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de alimentare cu apă propuse pentru reabilitare/extindere, la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru reabilitare/extindere, la lungimea conductei de refulare apă uzată menajeră și a numărului de stații de pompare prevăzute.

Art. 3 Toate celelalte prevederi ale Studiului de Fezabilitate aprobat rămân nemodificate.

Art. 4 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 5 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 6Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER

Hotararea nr. 21 bis din 13.10.2010

HOTĂRÂREA NR. 21 bis

din data de 13.10.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

 • Prevederile Hotărârii nr. 21 din 13 octombrie 2010 a Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I.A.C.J.A.
 • Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 20, alin. 5,
 • Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. b din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea strategiei de dezvoltare, implicit a listelor de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional,
 • Având în vedere prevederile art. 17, alin. 2, lit. b, pct. 3 prin care se stabilește că modificările Studiului de Fezabilitate și ale indicatorilor tehnici și de performanță sunt aprobate de către autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor rezultate în urma modificărilor respectiv Arad, Curtici, Macea și Sântana.
 • Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 13.10.2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,
 • Cu 39 (treizecişinouă) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 În aplicarea prevederilor art. 2 din cuprinsul Hotărârii nr. 21 din 13 octombrie 2010 a Adunării Generale a Asociațiilor ADIACJA privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), și ca o consecință a modificării indicatorilor tehnico economici și de performanță, se aprobă ca valoarea bugetului alocat pentru achiziționarea Serviciilor de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului să fie în cuantum de 20.396.810 lei.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER