2009

Convocare ședință AGA

Către,

……………………………………

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 22.12.2009, ora 14,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

•1.      Aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării.

•2.      Aprobarea modului de realizare şi organizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare, a  delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare, prin atribuire directă către operatorul regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A., a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a Inventarului bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare şi a mandatării A.D.I.A.C.J.A. prin Preşedintele Asociaţiei pentru a semna, în numele unităţilor adminitrativ teritoriale membre, Contractul de Delegare cu operatorul regional.

•3.      Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad, pentru întreaga Arie de Delegare.

•4.      Diverse- Aprobare Declaraţie de Angajament a Beneficiarului 

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (4) şi (5) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 1, 2 şi 3 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

II.        Ţinând cont de importanţa documentelor supuse dezbaterii pe ordinea de zi şi necesitatea asigurării celerităţii demersurilor în vederea obţinerii finanţării investiţiilor publice de interes regional, destinate modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  solicităm ca fiecare  membru asociat, prezent la şedinţa AGA, să fie  împuternicit printr-un  mandat special , acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi.

 Cât priveşte punctul 1 al Ordinii de Zi privind aprobarea Studiului de oportunitate, hotărârile Consiliilor Locale şi Judeţene adoptate şi predate Aparatului tehnic al Asociaţiei, îşi păstrează valabilitate.

IV.     Toate unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei vor convoca în regim de urgenţă şedinţe de Consiliu Local/Judetean în vederea aprobării punctelor 2 şi 3  de pe Ordinea de zi şi a mandatului special al reprezentantului conform celor de mai sus.

La desemnarea reprezentantului se va avea în vedere persoana ce a fost deja desemnată prin hotărârea adoptată cu privire la studiul de oportunitate.      

            În ceea ce priveşte adoptarea hotarârilor consiliilor locale/ judeţean, pentru punctele 2 şi 3 de pe Ordinea de zi, recomandarea consultantului  ROMAIR  SRL este  ca,  în cadrul şedinţelor  de consiliu local /judeţean  să se emită hotărâri distincte pentru aprobarea unora din  punctele de pe ordinea de zi, conform modelului de hotărâri publicate pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ . Pentru aceasta OBLIGATORIU  va fi avut în vedere de către fiecare asociat, pentru votarea în prealabil,  a documentelor de pe ordinea de zi şi pentru împuternicirea cu mandat special al reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei modelul de hotărâri publicat pe site-ul Asociaţiei, în secţiunea Informaţii Utile, convocare şedinţa AGA din 22.12.2009.        

 V. De asemenea, cu privire dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor vă aducem la cunoştinţă faptul că Operatorul Regional impreună cu Aparatul Tehnic al Asociaţiei au îndeplinit demersurile pentru obţinerea avizul A.N.R.S.C. Avizul A.N.R.S.C poate fi consultat   pe site- ul A.D.I.A.C.J.A. la Poriecte de Hotărâri, Anexa 10.

  • Ø Cât priveşte participarea la sedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, a membrilor asociaţi, vă aducem la cunoştinţă următoarele condiţii obligatorii:
  • 1. Hotărârile consiliilor locale /judeţean şi o copie de pe actul de identificare al reprezentantului asociatului , se vor comunica aparatului tehnic al Asociaţiei, până cel târziu la data de 21.12.2009, iar prezentarea originalului documentelor se va face la intrarea în şedinţă.
  • 2. Materialele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor vor putea fi consultate şi listate de fiecare unitate administrativ teritorială asociată, de pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

                        Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU

Convocare ședință AGA

Către,

………………………………………..

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 25.09.2009, ora 14,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

•1.      Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

•2.      Aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării.

•3.      Aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării precum şi a indicatorilor de performanţă aflaţi în anexă la Regulament.

•4.      Aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării.

•5.      Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea in-frastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă

( Operator Regional) .

•6.      Aprobarea Master Plan -ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

•7.      Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) .

•8.       Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

•9.      Aprobarea delegării gestiunii prin atribuire directă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare către S.C. Compania de Apă Arad S.A., a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a listei bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare şi a mandatării A.D.I.A.C.J.A. prin Preşedintele Asociaţiei pentru a semna în numele unităţilor adminitrativ teritoriale membre Contractul de Delegare cu operatorul regional.

•10.  Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor.

•11.  Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (4) şi (5) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 1,2 ,3,4,5,6 şi 7 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

II.        Precizăm că, pentru a putea fi votat în cadrul acestei şedinţe A.G.A., Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă cu apă şi de canalizare, respectiv  punctul 3 de pe ordinea de zi,  aparatul tehnic al Asociaţiei a parcurs şi îndeplinit procedurile legale obligatorii ( pentru punerea în dezbatere publică a acestuia ), prevăzute de Ordinul nr.88/2007 şi Legea nr. 52/2003  cu privire la transparenţa decizională.

III.       Ţinând cont de importanţa documentelor supuse dezbaterii pe ordinea de zi şi necesitatea asigurării celerităţii demersurilor în vederea obţinerii finanţării investiţiilor publice de interes regional, destinate modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  solicităm ca fiecare  membru asociat, prezent la şedinţa AGA, să fie  împuternicit printr-un un mandat special , acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi.

IV. Cât priveşte adoptarea hotarârilor consiliilor locale/ judeţean, recomandarea consultantului  ROMAIR  SRL este  ca,  în cadrul şedinţelor  de consiliu local /judeţean  să se emită hotărâri distincte pentru aprobarea unora din  punctele de pe ordinea de zi, conform modelului de hotărâri publicate pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ . Pentru aceasta OBLIGATORIU  va fi avut în vedere de către fiecare asociat, pentru votarea în prealabil,  a documentelor de pe ordinea de zi şi pentru împuternicirea cu mandat special al reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei modelul de hotărâri publicat pe site-ul Asociaţiei, în secţiunea Informaţii Utile, convocare şedinţa AGA din 25.09.2009. 

            Întrucât materialul aferent punctului 10 de pe Ordinea de zi, privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, este în lucru şi urmează a fi postat pe site-ul Asociaţiei abia la data de 21.09.2009, şedinţele de Consilii Locale şi Judeţene vor fi convocate numai după data de 21.09.2009 respectiv pentru zilele de 22-23 septembrie 2009.

 v.        De asemenea, cu privire dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi  a Master Plan-ului cu Listele de Investiţii Prioritare,   vă aducem la cunoştinţă faptul că Operatorul Regional a acordat în prealabil Avizul CTE  favorabil, aşa cum prevăd dispoziţiile legale în vigoare. Avizul CTE poate fi consultat   pe site- ul A.D.I.A.C.J.A.

  • Ø Cât priveşte participarea la sedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, a membrilor asociaţi, vă aducem la cunoştinţă următoarele condiţii obligatorii:
  • 1. Hotărârile consiliilor locale /judeţean şi o copie de pe actul de identificare al reprezentantului asociatului , se vor comunica aparatului tehnic al Asociaţiei, până cel târziu la data de 24.09.2009, iar prezentarea originalului documentelor se va face la intrarea în şedinţă.
  • 2. Materialele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor vor putea fi consultate şi listate de fiecare unitate administrativ teritorială asociată, de pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ al A.D.I.A.C.J.A.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:            Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU

Modificarea Ordinii de Zi a ședinței AGA

Către,

…………………………………….

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

                Referitor la Convocarea pentru  Adunarea Generală a Asociaţilor  din data de 25.09.2009, ora 14,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, vă comunicăm faptul că  ORDINEA  DE ZI a Şedinţei se modifică după cum urmează :

•1.      Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

•2.      Aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării.

•3.      Aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării precum şi a indicatorilor de performanţă aflaţi în anexă la Regulament.

•4.      Aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării.

•5.      Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea in-frastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă

( Operator Regional) .

•6.      Aprobarea Master Plan -ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

•7.      Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) .

•8.       Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

•9.      Diverse

Modificarea priveşte excluderea de pe Ordinea de Zi a a punctelor ce privesc Contractul de

Delegare a Gestiunii (punctul 9) şi Planul de Evoluţie al Tarifelor (punctul 10).

Motivul pentru care au fost eliminate de pe Ordinea de Zi aceste două puncte este imposibilitatea

finalizării de către consultanţa ROMAIR a Planului de Evoluţie a Tarifului până la data de 21.09.2009.

            Celălalte dispoziţii cuprinse în convocare îşi păstrează valabilitatea.

            Anexat vă comunicăm cele 5 modelele orientative de hotărâri ce trebuiesc adoptate în plan local de către fiecare asociat pentru a participa la Adunarea Generală a Asociaţilor din 25.09.2009.

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU

Convocare ședință AGA

Nr.______/_______2009

Către,

……………………………

………………………………….

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad cu sediul în Arad, b-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974 legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 25.08.2009, ora 10, la adresa B-dul Revoluţiei nr.  75, sala nr. 70 din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1.      Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A. urmare modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

2.      Aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

3.      Aprobarea Studiului de Oportunitate pentru serviciile din întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

4.      Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

5.      Aprobarea Master Plan -ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

6.      Aprobarea indicatorilor tehnici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

7.      Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

8.      Diverse.

      IMPORTANT DE ŞTIUT!

      Potrivit art. 21, alin. (4) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

            Pentru aceasta membrul asociat care nu va fi prezent la şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la data, ora şi locul stabilite prin prezenta convocare va răspunde în faţa organelor de conducere ale Asociaţiei pentru prejudiciile de ordin materiale şi moral şi totodată va suporta rigorile impuse de Statutul Asociaţiei pentru nerespectarea atribuţiilor statutare.

            Cât priveşte participarea la sedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, a membrilor asociaţi, vă aducem la cunoştinţă următoarele condiţii obligatorii:

1.      Fiecare membru asociat va desemna un reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor potrivit art. 20, alin. (3) din Statutul Asociaţiei. Desemnarea reprezentantului se va face prin Hotărâre a Consiliul Local/Judeţean (după caz) a unităţii administrativ teritoriale membre.

2.      Mai multe unităţi administrative teritoriale membre pot desemna ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor una şi aceiaşi persoană. Desemnarea în acest caz fiind făcută de către fiecare unitate administrative teritorială prin Hotărâre de Consiliu Local.

3.      Participarea reprezentantului desemnat de unităţile administrativ teritoriale membre, la şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor se va face prin comunicarea către aparatul tehnic al Asociaţiei a hotărârii de desemnare ca reprezentant şi a copiei de pe actul de identificare al acestuia, până cel târziu la data de 24.08.2009 şi prin prezentarea originalului de pe cele două documente la intrarea în şedinţă.

            Materialele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor vor putea fi consultate şi puse la dispoziţie de către reprezentanţii Aparatului Tehnic al Asociaţiei pe site-ul www.adiac-arad.com al A.D.I.A.C.J.A.sau la secretariatul Aparatului Tehnic al Asociaţiei, aflat în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 (în sediul S.C. Compania de Apă Arad S.A.).

            Pentru comunicarea documentelor menţionate la pct. 3 de mai sus, privind participarea la şedinţa Asociaţiei şi pentru orice lămuriri suplimentare vă rugăm să aveţi în vedere următoarele date de contact:

            Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

            Număr fax : 257-270981

            Număr telefon : 257-270849 interior 100, 133.

            e-mail : contact@adiac-arad.com

            Anexat prezentei vă comunicăm modelul hotărârii ce va fi avut în vedere de către fiecare asociat la desemnarea reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei şi la aprobarea mandatului special al acestuia.

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

 Apă Canalizare judeţul Arad”

NICOLAE IOŢCU

Notificare | Reconvocare ședință AGA

Nr.______/_______2009

Către,

Consiliul local/judeţean ………..

Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974,

               Ca urmare a dispoziţiei Preşedintelui „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad „, dl. Nicolae Ioţcu

VĂ NOTIFICĂ

          Reprogramarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor, convocată iniţial la data de 25.08.2009, pentru data de 28 AUGUST 2009, ora 15,00, sala de şedinţe a noului sediu al Consiliului Judeţean Arad, Str. Corneliu Coposu, FN ( lângă Casa Sindicatelor ).

          Ordinea de zi a şedinţei şi celelalte dispoziţii obligatorii din cuprinsul convocării iniţiale a Adunării Generale a Asociaţilor rămân neschimbate.

          Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

Director Executiv

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad

Toma Marius