Model HCL aprobare revizuire SF 2012 varianta Pecica Nădlac

Consiliul Local ________

HOTĂRÂREA NR…………/……………
din data de……………………

Consiliul Local al comunei/oraşului ………………………….
Având în vedere :
Referatul nr………../…………al …………………………….. comunei ________;
Adresa nr………/……………a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad, prin care se supune spre aprobare propunerea de modificare a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional)
Dipoziţiile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi şi cele ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi canalizare;
memoriul justificativ privind modificarea Studiului de Fezabilitate aprobat pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”,
Avizul CTE al S.C. Compania Apa Arad SA privind modificarea Studiului de Fezabilitate,
Necesitatea cuprinderii în Studiul de Fezabilitate a tuturor detaliilor de natură tehnică necesare actualizării soluțiilor Studiului de Fezabilitate ce a fost aprobat pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă,
Cu ………..voturi pentru, ………..abţineri şi ……….voturi împotrivă,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 16 postată pe site-ul www.adiac-arad.com, după cum urmează:
La Aglomerarea Pecica:
– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.4, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Pecica;
– se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.5: Clusterul de apă uzată Pecica privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Pecica.
La Aglomerarea Nădlac:
– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.5, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Nădlac;
– se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.6: Clusterul de apă uzată Nădlac privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Nădlac.
Art. 2. Se aprobă completarea și corectarea indicatorilor tehnici și de performanță precum și indicatorii economici pentru Aglomerarea Pecica și Nădlac la apă potabilă și canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de alimentare cu apă propuse pentru reabilitare/extindere si la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru reabilitare/extindere
Art. 3. Toate celelalte prevederi ramân nemodificate.
Art. 4 Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean __________modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 16 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad

Preşedinte de şedinţă
………………………. Secretar
……………….