HOTĂRÂREA NR. 9 din data de 22.12.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, aprobarea inventarului bunurilor ce urmează a fi concesionate, aprobarea contractului de delegare precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale membre de a semna în numele şi pe seama lor Contractul de Delegare cu Operatorul Regional,

HOTĂRÂREA NR. 9

               din data de 22.12.2009

          Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–          Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire ladelegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, aprobarea inventarului bunurilor ce urmează a fi concesionate, aprobarea contractului de delegare  precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale membre de a semna în numele şi pe seama lor Contractul de Delegare cu Operatorul Regional,

–          Dispoziţiile art. 17, alin. 3 coroborat cu art. 18, alin. 1, lit d din  Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului şi semnarea acestuia de către Asociatie, în numele şi pe seama asociaţilor, în calitate de delegatar, cu Operatorul Regional,

–           Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.12. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–          Cu  38 voturi pentru aprobarea :

–          Cu 37 de voturi favorabile şi o abţinere: exprimate pentru aprobarea mandatării Preşedintelui Asociaţiei pentru a semna în numele membrilor asociaţi Contractul de Delegare cu Operatorul Regional.

               HOTĂRĂŞTE :

Art. 1

Se aprobă ca modalitate de organizare şi realizare aserviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, gestiunea delegată.

Art. 2

Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, prin atribuire directă către Operatorul Regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A., cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/110/21.02.1991, CIF: RO – 1683483.

Art.  3

Se aprobă Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 9 postată pe site-ul www.adiac-arad.com, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pe de o parte şi S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Art. 4

(1) Se aprobă Inventarul bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării Serviciului, care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. Compania de Apă Arad S.A..       

(2) Lista bunurilor concesionate este cea anexă la Contractul de Delegare şi face parte integrantă din acesta.

Art. 5  

Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, B-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, dl. Ioţcu Nicolae – Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 6 

Se numeşte  dl. Toader Marian, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 7

Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 8

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

    PREŞEDINTE,                                                                           SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                 MARIAN TOADER