Hotărârea nr. 9 din 27.01.2011 pentru avizarea proiectului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÂREA NR. 9

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează proiectul Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, aflat în axena la prezenta hotărâre, cu condiția ca acesta să respecte și prevederile art.259, alin.2 din Regulamentul consolidat al Serviciului de alimenatre cu apă și de canalizare pentru întreaga Arie de delegare.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER