Hotărârea nr. 8 din 27.01.2011 pentru aprobarea listei de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora AGA a Operatorului are dreptul de a numi membrii CA

HOTĂRÂREA NR. 8

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul de a numi membrii Consiliului de Administraţie, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER