Hotărârea nr. 7 din 27.01.2011 pentru aprobarea Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011, al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Arad. S.A., întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2011, conform anexei la prezenta hotărâre.

.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER