Hotararea nr. 7 din 25.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A

HOTĂRÂREA NR. 7

 din data de 25.09.2009

 Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A, conform anexei la prezenta hotărâre.

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

  Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                               SECRETAR,                       

NICOLAE IOŢCU                                                                                                       MARIAN TOADER