Hotărârea nr. 5 din 27.01.2011 pentru aprobarea rapoartelor anuale prezentate de Operator,cu privire la Planul previzional de productie pe anul 2011 și Planul de Investiţii pe anul 2011

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă rapoartele anuale prezentate de Operator, potrivit art. 48 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare– Dispoziții Generale, cu privire la Planul previzional de productie pe anul 2011 și Planul de Investiţii pe anul 2011, conform documentației aflată în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER