Hotararea nr. 5 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti decarca Hotararea nr. 5/16.04.2014 a AGA a ADIACJA privind aprobarea modificarii CDG prin Actul Aditional nr. 3/2014, precum si anexele la aceasta