Hotărârea nr. 3 din 27.01.2011 pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale ADIACJA

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Aparatului Tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad,prin transformarea unui post de economist într-un post de inginer, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER