Hotararea nr. 3 din 16.04.2014 a AGA

aici, puteti descarca hotararea AGA nr. 3/16.04.2014 prin care au fost aprobate situatile financiare ale ADIACJA la 31.12.2013