HOTĂRÂREA NR.22 DIN 13.10.2010 privind reorganizarea activității Aparatului Tehnic

HOTĂRÂREA NR. 22

din data de 13.10.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Începând cu data de 22.11.2010 se reorganizează activitatea Aparatului Tehnic din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad prin desființarea postului de Contabil Șef și înființarea Direcției Economice – Strategie Economică și Monitorizare Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului .

Art. 2 Din cadrul Direcției Economice – Strategie Economică și Monitorizare Contract de Delegare Gestiune vor face parte Compartimentul Strategie Economică și Compartimentul Monitorizarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului.

Art. 3 Conducerea Direcției Economice – Strategie Economică și Minitorizare Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului va fi asigurată de către un Director Economic – Strategie Economică și Minitorizare Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului, angajat prin concurs și remunerat cu un salariu lunar, în cuantum inferior salariului ce a fost aprobat/alocat postului de contabil șef.

Art. 4 Odată cu reorganizarea Aparatului Tehnic în cadrul Compartimentului de Strategie Economică se înființează încă un post de economist.

Art. 5 Urmare a reorganizării activității Aparatului Tehnic al Asociației se va modifica Organigrama și Statul de Funcții, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 6 Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației se va modifica corespunzător noii Organigrame și va fi supus spre aprobarea AGA a Asociației, în forma actualizată, în următoarea ședință.

Art. 7 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 8 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei precum și tuturor celor interesați.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER