HOTĂRÂREA NR. 21 privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate, completarea și corectarea Indicatorilor tehnici, economici și de performanță

HOTĂRÂREA NR. 21

din data de 13.10.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 4/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, respectiv Hotărârea nr. 12/22.01.2010 al aceluiași for deliberativ, conform anexei la prezenta hotărâre, după cum urmează :

La Aglomerarea Municipiul Arad:

se modifică Cap. 3 – Alimentare cu apă – subcapitolul 3.3 REGIONALIZARE ȘI PROPUNERI PENTRU SERVICIILE DE APĂ ÎN MUNCIPIUL ARAD SI COMUNA FÂNTÂNELE;

– se modifică Cap. 4 – apă uzată, subcapitolul 4.4 – Cluster Apă Uzată Arad.

La Aglomerarea Sântana:

– se modifică Capitolul 4, APĂ UZATĂ, subcapitolul 4.8 – Cluster de apă uzată Sântana;

La Aglomerarea Curtici :

– e modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.6, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul CURTICI;

– se modifică Capitolul 4, subcapitolul 4.7, Cluster de apă uzată CURTICI;

La Aglomerarea Macea:

– se modifică Capitolul 4, subcapitolul 4.7, Cluster de apă uzată CURTICI, Tabelul 4.7-17 privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea MACEA;

Art. 2. Se aprobă completarea și corectarea indicatorilor tehnici și de performanță (inclusiv economici) pentru Aglomerarea Arad, Sântana, Curtici și Macea la apă potabilă și canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de alimentare cu apă propuse pentru reabilitare/extindere, la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru reabilitare/extindere, la lungimea conductei de refulare apă uzată menajeră și a numărului de stații de pompare prevăzute.

Art. 3 Toate celelalte prevederi ale Studiului de Fezabilitate aprobat rămân nemodificate.

Art. 4 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 5 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 6Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER