Hotararea nr. 21 bis din 13.10.2010

HOTĂRÂREA NR. 21 bis

din data de 13.10.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 În aplicarea prevederilor art. 2 din cuprinsul Hotărârii nr. 21 din 13 octombrie 2010 a Adunării Generale a Asociațiilor ADIACJA privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), și ca o consecință a modificării indicatorilor tehnico economici și de performanță, se aprobă ca valoarea bugetului alocat pentru achiziționarea Serviciilor de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului să fie în cuantum de 20.396.810 lei.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER