Hotărârea nr. 20 din data de 14.04.2010 privind aprobarea cotizatiei comunei Pilu

HOTĂRÂREA NR. 20

din data de 14.04.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă actualizarea listei cotizatiilor anuale, anexă la Bugetul de Venituri și Cheltuieli

pentru anul 2010 al Asociației, cu suma de 3.210 lei reprezentând cotizația anuală ce va fi achitată, in trei rate egale/trimestru de către comuna Pilu, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER