Hotararea nr. 2 din 25.09.2009 privind aprobarea Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării

HOTĂRÂREA NR. 2   din data de 25.09.2009       

   Adunarea Generală a Asociaţilor,          

  Având în vedere :

–          Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Caietul de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării precum şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrativ teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–          Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 4,

–          Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. m din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării,

–          Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 25.09. 2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–          Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

 HOTĂRĂŞTE :

 Art. 1  Se aprobă Caietul de Sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Arad, pentru întreaga Arie a Delegării, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.           

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

     PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR,             

     NICOLAE IOŢCU                                                                MARIAN TOADER