Hotararea nr. 19 din 14.04.2010 cu privire la modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației, aderarea comunei Pilu, mutarea sediului Asociației , revocarea și desemnarea unui nou membru în comisia de cenzori

HOTĂRÂREA NR. 19

din data de 14.04.2010

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, prin Actul Adiţional nr. 1/2010, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3(1)-Se aprobă aderarea comunei Pilu la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

(2)-Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad la suma de 39.000 lei.

(3)-Se aprobă mutarea sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad de la adresa B-dul. Revoluţiei, nr. 81, mun. Arad, jud. Arad, la adresa str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, mun.Arad, jud. Arad.

Art. 4 – (1) Se aprobă revocarea d-nei. Nițu Corina din funcția de membru al comisiei de cenzori.

(2) Se aprobă desemnarea ca membru în comisia de cenzori, în locul d-nei. Nițu Corina, a d-nei. Georgiana Maria Toth, cetăţean român, născută la data de ……. în Municipiul Arad, având CNP ………….., identificată cu CI seria …. nr. …… eliberată de Mun. Arad, la data de ……….., având domiciliul în Arad, str. ….., bl. …, et. …, ap…. jud. Arad.

Art. 5 – Se împuterniceşte D-na………….., cetăţean român, născut(ă) la data de……. la …., oraşul….., domiciliat(ă) în mun. Arad, str. ……, nr. …., ap. …, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria …, nr….. eliberat(ă) de …….. la data de …….. să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad.

Art. 6 – În situaţia în care persoana împuternicită la art. 4 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de D-na. ……….., cetăţean român, născut(ă) la data de ….., la mun. …., jud. …, domiciliat(ă) în mun. Arad, str. …., nr. …., jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria…., nr. ….., eliberat(ă) de Mun. Arad la data de ….. respectiv de către d-ra. ……….., cetăţean român, născut(ă) la data de………., la mun. Arad, jud. Arad, domiciliat(ă) în mun. Arad, str…………, Bl…, ap…, jud. Arad, posesor al B.I. / C.I. seria…, nr. ……., eliberat(ă) de…… Arad la data de ……

Art. 7 – Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 8 – Prezenta hotărâre contine 6 pagini, a fost intocmita in 5 exemplare originale si se comunică in copie membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER