Hotararea nr. 18 din 24.02.2010 privind avizarea propunerii de modificare a AC al OR si propunerea de lista pentru CA al OR

HOTĂRÂREA NR. 18

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Proiectul de modificare a Actului Constitutiv al S.C. Compania de Apă Arad S.A. precum şi lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul de a numi membrii consiliului de administraţie,   

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 18, alin. 2, lit. a, pct 4a respectiv pct. 4h din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor avizarea propunerilor de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor precum şi propunerea listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează propunerea de modificare a actului constitutiv al operatorului S.C. Compania de Apă Arad. S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă lista de persoane propuse de Asociaţie, din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul de a numi membrii consiliului de administraţie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 4 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                               MARIAN TOADER