Hotararea nr. 17 din 24.02.2010 privind aprobarea modificarii Organigramei ADIACJA

HOTĂRÂREA NR. 17

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Propunerea de modificare a Organigramei Asociaţiei cât priveşte organizarea aparatului tehnic,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. f din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                               MARIAN TOADER