Hotararea nr. 15 din 24.02.2010 privind aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2010

HOTĂRÂREA NR. 15

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2010, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                MARIAN TOADER