Hotararea nr. 14 din 24.02.2010 privind aprobarea situatiilor financiare

HOTĂRÂREA NR. 14

din data de 24.02.2010

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–         Situaţiile financiare ale Asociaţiei întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2009,

–         Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 2,

–         Dispoziţiile art. 17, alin. 2, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea Situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat,

–         Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 24.02. 2010 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–         Cu 38 (treizecişiopt) de voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă Situaţiile Financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2009, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se acordă mandat Preşedintelui Asociaţiei, dl. Nicolae Ioţcu să semneze în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Situaţiile  Financiare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2009.

            Art. 3  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

            Art. 4 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                               MARIAN TOADER