HOTĂRÂREA NR. 10 din data de 22.12.2009 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani,

    HOTĂRÂREA NR. 10

               din data de 22.12.2009

            Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

–          Hotărârile de Consiliu Local/Judeţean adoptate de către unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei cu privire la Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, şi mandatul expres al împuternicitului unităţilor administrative teritoriale de a vota în şedinţa A.G.A. a Asociaţiei acest punct de pe Ordinea de Zi,

–          Îndeplinirea condiţiei de cvorum stabilită prin Statutul Asociaţiei la art. 21, alin. 5,

–          Dispoziţiile art. 17, alin. 3, lit. c din Statutul Asociaţiei prin care se stabileşte ca atribuţiune a Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a serviciului prevăzute în contractul de delegare,

–          Analiza şi dezbaterile din şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 22.12.2009 consemnate în procesul verbal al şedinţei,

–          Cu 38 voturi pentru,

               HOTĂRĂŞTE :

Art. 1

(1) Se aprobă  Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, elaborat conform rezultatelor analizei cost – beneficiu, şi avizat de A.N.R.S.C. prin avizul nr. 4907133/24.11.2009.

(2) Planul anual de evoluţie a tarifelor aprobat la alin.(1) esteparte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad, pentru întreaga Arie de Delegare, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2

Se numeşte dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 3

Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

    PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                  MARIAN TOADER