Hotărârea nr. 1 din 27.01.2011 pentru avizarea Cotelor normate ale pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă S.A. Arad

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 27.01.2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează Cotele normate ale pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă S.A. Arad prin adresa nr.17.607/27.12.2010, aflată în anexa la prezenta hotărâre.

.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER