Hotararea nr. 1 din 25.09.2009 privind aprobarea Rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei

HOTĂRÂREA NR. 1

 din data de 25.09.2009

Adunarea Generală a Asociaţilor,

            Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1  Se aprobă Rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei, conform anexei la prezenta hotărâre .

 Art. 2  Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul tehnic al Asociaţiei

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 22, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

    PREŞEDINTE,                                                                                                              SECRETAR,                      

NICOLAE IOŢCU                                                                                                  MARIAN TOADER