Hotararea AGA nr. 3 din 07.03.2012 de aprobare revizuire SF varianta Pecica , Nadlac martie 2012

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 07.03.2012

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar: Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 16 postată pe site-ul www.adiac-arad.com, după cum urmează:

La Aglomerarea Pecica:

– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.4, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Pecica;

se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.5: Clusterul de apă uzată Pecica privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Pecica.

La Aglomerarea Nădlac:

– se modifică Capitolul 3, subcapitolul 3.5, Regionalizarea și propuneri pentru serviciile de Apă în sistemul Nădlac;

se modifică capitolul 4, subcapitolul 4.6: Clusterul de apă uzată Nădlac privind Impactul investiției și indicatorii de performanță – Aglomerarea Nădlac.

Art. 2. Se aprobă completarea și corectarea indicatorilor tehnici și de performanță precum și indicatorii economici pentru Aglomerarea Pecica și Nădlac la apă potabilă și canalizare cu date referitoare la lungimea rețelelor de alimentare cu apă propuse pentru reabilitare/extindere și la lungimea rețelelor de canalizare propuse pentru reabilitare/extindere.

Art. 3 Toate celelalte prevederi ale Studiului de Fezabilitate aprobat rămân nemodificate.

Art. 4 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 5 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 6Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2 din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER