Hotararea AGA nr. 2 din 07.03.2012 privind Avizarea Proiectului BVC si Planul de Investitii ,pe anul 2012 , al Operatorului

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 07.03.2012

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se avizează Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi planul de

investiţii al S.C. Compania de Apă Arad. S.A. întocmit pentru următorul exerciţiu financiar, anul 2012, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se numeşte secretar al şedinţei A.G.A, dl. Marian Toader, primar al comunei Zăbrani.

Art. 3 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin. 2, teza finală din Statutul Asociaţiei.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU MARIAN TOADER