Hotararea AGA nr.11 din 10.06.2011 privind modificarea CGD prin Actul Aditional nr.1 din 2011

HOTĂRÂREA NR. 11/ 10.06.2011

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adiţional nr. 1/2011

Adunarea Generală a Asociaţilor,

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional), prin Actul Adiţional nr. 1/2011, ce se va încheia între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi S.C. Compania de Apă Arad S.A., în forma prevăzută în Anexă la prezenta hotărâre, prin scoaterea din lista bunurilor concesionate de către Consiliul Judetean Arad către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a următoarelor bunuri: FORAJ SP 74, FORAJ SP 75, FORAJ SP 76, FORAJ SP 77, FORAJ SP 78, FORAJ SP 79, FORAJ SP 80, FORAJ SP 81, FORAJ SP 82, FORAJ SP 83, FORAJ SP 84, FORAJ SP 85, FORAJ SP 86, FORAJ SP 87, FORAJ SP 88, FORAJ SP 89, FORAJ SP 90, FORAJ SP 91, FORAJ SP 92, FORAJ SP 93 și a mijloacelor fixe din frontul de captare Nord care aparțin forajelor 74 – 93. Lista acestor bunuri este anexă la Actul Adițional nr. 1/2011 și face parte integrantă din acesta.

Art. 2 – Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad confirmă prin prezenta hotarare că modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, prin Actul Adițional nr. 1/ 2011 :

si

Art. 4 Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional nr.1/2011 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Ioţcu Nicolae – Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 5 Se numeşte dl. Toader Marian, primar al comunei Zăbrani, secretar al şedinţei A.G.A.

Art. 6 Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

PREŞEDINTE,                                                                                                                                                          SECRETAR,

NICOLAE IOŢCU                                                                                                                                                MARIAN TOADER