Hotărâre modificare SF 2010 Sântana

Consiliul Local Sântana

HOTĂRÂREA NR…………/……………

din data de……………………

Consiliul Local al comunei/oraşului ………………………….

Având în vedere :

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), ce a fost aprobat inițial prin Hotararea nr.120/22.09.2009 respectiv Hotărârea nr. 122/22.09.2009 și apoi corectat prin Hotararea nr. 10/ 19.01.2010 respectiv Hotărârea nr. 9/19.01.2010 a Consiliului Local Sântana, conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 15 postată pe site-ul http://www.adiac-arad.com/, după cum urmează:

Art. 2. Toate celălalte prevederi ramân nemodificate.

Art.3 Se împuteniceşte dl…………………, reprezentant al comunei /oraşului ………………,cetăţean român, născut la data de……………… în ……………….., judeţul ……………., domiciliat în ……………..nr……. , posesor al CI/BI seria ….., nr……….., eliberat/ă de………………..la data de …………, cu mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local/Judeţean modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 15 postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: