Convocare ședință AGA

Către,

………………………………

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 24.02.2010, ora 11,00  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

•1.      Aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat.

•2.      Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru anul 2010.

•3.      Aprobarea modificării Organigramei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad.

•4.      Avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al Operatorului potrivit art. 18, alin. 2, lit. a, pct. 4h din Statutul Asociaţiei.

•5.      Aprobarea propunerii listei de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului potrivit art. 18, alin. 2, lit. a, pct. 4a din Statutul Asociaţiei.

•6.      Avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului de investiţii al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

•7.      Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (2) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele de pe ordinea de zi, este de ¾ din numărul asociaţilor şi cu majoritatea de voturi favorabile a asociaţilor prezenţi.

Pentru aprobarea punctelor de pe Ordinea de Zi nu este necesară desemnarea unui reprezentant cu mandat special.

            La şedinţa A.G.A. va participa reprezentantul  autorităţii publice locale/judeţene, desemnat cu mandat general prin Statutul Asociaţiei.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

                        Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

            Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU