Convocare ședință AGA

Către,

____________________________________

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str.Sabin Drăgoi, Nr.2-4, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 27 ianuarie 2011, ora 12,00, la Consiliul Județean Arad, Sala de Ședințe, Str. Corneliu Coposu, Nr.22, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea cotelor normate a pierderilor de apă calculate și comunicate de S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin adresa nr. 17.607/27.12.2010.

2. Aprobarea propunerii de Regulament de Constatare si Sancționare a Contravențiilor la serviciul public de alimentare și canalizare, pentru întreaga Arie de Delegare, elaborată de Consiliul Județean Arad.

3. Aprobarea modificării Organigramei Aparatului Tehnic al A.D.I.A.C.J.A. prin transformarea unui post de economist într-un post de inginer cu modificarea corespunzătoare a statului de funcții.

4. Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a A.D.I.A.C.J.A .urmare a adoptării Hotărârii A.G.A. nr. 22/13.10.2010.

5. Aprobarea rapoartelor anuale prezentate de operator potrivit art. 48 din C.D.G. – Dispoziții Generale.

6. Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A . pentru anul 2011.

7. Avizarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al Operatorului Regional pentru anul 2011.

8. Aprobarea listei persoanelor din rândul cărora A.G.A. a Operatorului Regional numește membrii Consiliului de Administrație al Operatorului.

9. Avizarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare aplicat de Operator în relația cu utilizatorii din întreaga Arie de Delegare a gestiunii serviciului.

10. Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Jud. Arad, cod poştal 310178

Număr fax : 0357-819596, 0357-440040

Număr telefon: 0770-377115, 0770-377080

e-mail : contact@adiac-arad.com

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOȚCU