Convocare ședință AGA

Către,

………………………………

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str.Sabin Drăgoi, Nr.2-4, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţilor, pentru data de 13 octombrie 2010, ora 15,00, la Consiliul Județean Arad, Sala de Ședințe, Str. Corneliu Coposu, Nr.22, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

IMPORTANT DE ŞTIUT !

  1. Potrivit art. 20, alin. (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, pentru aprobarea punctului 1 de pe ordinea de zi, cvorumul necesar, pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor, este de 100% din numărul asociaţilor. Hotărârile pentru acest punct se adoptă cu votul favorabil al tuturor asociaţilor.
  2. Potrivit art.17 alin.2 lit.b, pct. 4 modificările Studiului de Fezabilitate și ale indicatorilor tehnici și de performanță sunt aprobate de către autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor rezultate în urma modificărilor respectiv Arad, Curtici, Macea și Sântana. Reprezentanții acestor asociați vor participa la ședința Adunării Generale a Asociaților în baza mandatului special, acordat expres prin hotarâreaautorităţilor deliberative ai căror reprezentanți sunt, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi. Ceilalți membri asociați vor fi prezenți și vor vota punctele de pe ordinea de zi a Adunarea Generală a Asociaților în baza mandatului general.
  3. Absenţa de la această şedinţă, şi a unui singur asociat, va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi, implicit, va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară. Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte derularea programului de dezvoltare regională.
  4. Materialele aferente punctului 1 de pe ordinea de zi, vor putea fi consultate și listate de către fiecare unitate administrativ-teritorială asociată, accesând site-ul www.adiac-arad.com.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, Str. Sabin Drăgoi, Nr. 2-4, Jud. Arad, cod poştal 310178

Număr fax : 0357-819596, 0357-440040

Număr telefon: 0770-377115, 0770-377080

e-mail : contact@adiac-arad.com

Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOȚCU