Convocare ședință AGA

Către,

……………………………………

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 22.12.2009, ora 14,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

•1.      Aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării.

•2.      Aprobarea modului de realizare şi organizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare, a  delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare, prin atribuire directă către operatorul regional, S.C. Compania de Apă Arad S.A., a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a Inventarului bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare şi a mandatării A.D.I.A.C.J.A. prin Preşedintele Asociaţiei pentru a semna, în numele unităţilor adminitrativ teritoriale membre, Contractul de Delegare cu operatorul regional.

•3.      Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, ca parte integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Arad, pentru întreaga Arie de Delegare.

•4.      Diverse- Aprobare Declaraţie de Angajament a Beneficiarului 

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (4) şi (5) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 1, 2 şi 3 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

II.        Ţinând cont de importanţa documentelor supuse dezbaterii pe ordinea de zi şi necesitatea asigurării celerităţii demersurilor în vederea obţinerii finanţării investiţiilor publice de interes regional, destinate modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  solicităm ca fiecare  membru asociat, prezent la şedinţa AGA, să fie  împuternicit printr-un  mandat special , acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi.

 Cât priveşte punctul 1 al Ordinii de Zi privind aprobarea Studiului de oportunitate, hotărârile Consiliilor Locale şi Judeţene adoptate şi predate Aparatului tehnic al Asociaţiei, îşi păstrează valabilitate.

IV.     Toate unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei vor convoca în regim de urgenţă şedinţe de Consiliu Local/Judetean în vederea aprobării punctelor 2 şi 3  de pe Ordinea de zi şi a mandatului special al reprezentantului conform celor de mai sus.

La desemnarea reprezentantului se va avea în vedere persoana ce a fost deja desemnată prin hotărârea adoptată cu privire la studiul de oportunitate.      

            În ceea ce priveşte adoptarea hotarârilor consiliilor locale/ judeţean, pentru punctele 2 şi 3 de pe Ordinea de zi, recomandarea consultantului  ROMAIR  SRL este  ca,  în cadrul şedinţelor  de consiliu local /judeţean  să se emită hotărâri distincte pentru aprobarea unora din  punctele de pe ordinea de zi, conform modelului de hotărâri publicate pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ . Pentru aceasta OBLIGATORIU  va fi avut în vedere de către fiecare asociat, pentru votarea în prealabil,  a documentelor de pe ordinea de zi şi pentru împuternicirea cu mandat special al reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei modelul de hotărâri publicat pe site-ul Asociaţiei, în secţiunea Informaţii Utile, convocare şedinţa AGA din 22.12.2009.        

 V. De asemenea, cu privire dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor vă aducem la cunoştinţă faptul că Operatorul Regional impreună cu Aparatul Tehnic al Asociaţiei au îndeplinit demersurile pentru obţinerea avizul A.N.R.S.C. Avizul A.N.R.S.C poate fi consultat   pe site- ul A.D.I.A.C.J.A. la Poriecte de Hotărâri, Anexa 10.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

                        Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU