Convocare ședință AGA

Către,

………………………………………..

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 25.09.2009, ora 14,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

•1.      Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A., urmare a modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

•2.      Aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării.

•3.      Aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga Arie a Delegării precum şi a indicatorilor de performanţă aflaţi în anexă la Regulament.

•4.      Aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru întreaga Arie a Delegării.

•5.      Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea in-frastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă

( Operator Regional) .

•6.      Aprobarea Master Plan -ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul  „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

•7.      Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) .

•8.       Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

•9.      Aprobarea delegării gestiunii prin atribuire directă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din întreaga Arie de Delegare către S.C. Compania de Apă Arad S.A., a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului, a listei bunurilor din domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare şi a mandatării A.D.I.A.C.J.A. prin Preşedintele Asociaţiei pentru a semna în numele unităţilor adminitrativ teritoriale membre Contractul de Delegare cu operatorul regional.

•10.  Aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor.

•11.  Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (4) şi (5) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 1,2 ,3,4,5,6 şi 7 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

II.        Precizăm că, pentru a putea fi votat în cadrul acestei şedinţe A.G.A., Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă cu apă şi de canalizare, respectiv  punctul 3 de pe ordinea de zi,  aparatul tehnic al Asociaţiei a parcurs şi îndeplinit procedurile legale obligatorii ( pentru punerea în dezbatere publică a acestuia ), prevăzute de Ordinul nr.88/2007 şi Legea nr. 52/2003  cu privire la transparenţa decizională.

III.       Ţinând cont de importanţa documentelor supuse dezbaterii pe ordinea de zi şi necesitatea asigurării celerităţii demersurilor în vederea obţinerii finanţării investiţiilor publice de interes regional, destinate modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  solicităm ca fiecare  membru asociat, prezent la şedinţa AGA, să fie  împuternicit printr-un un mandat special , acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi.

IV. Cât priveşte adoptarea hotarârilor consiliilor locale/ judeţean, recomandarea consultantului  ROMAIR  SRL este  ca,  în cadrul şedinţelor  de consiliu local /judeţean  să se emită hotărâri distincte pentru aprobarea unora din  punctele de pe ordinea de zi, conform modelului de hotărâri publicate pe site-ul http://www.adiac-arad.com/ . Pentru aceasta OBLIGATORIU  va fi avut în vedere de către fiecare asociat, pentru votarea în prealabil,  a documentelor de pe ordinea de zi şi pentru împuternicirea cu mandat special al reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei modelul de hotărâri publicat pe site-ul Asociaţiei, în secţiunea Informaţii Utile, convocare şedinţa AGA din 25.09.2009. 

            Întrucât materialul aferent punctului 10 de pe Ordinea de zi, privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, este în lucru şi urmează a fi postat pe site-ul Asociaţiei abia la data de 21.09.2009, şedinţele de Consilii Locale şi Judeţene vor fi convocate numai după data de 21.09.2009 respectiv pentru zilele de 22-23 septembrie 2009.

 v.        De asemenea, cu privire dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi  a Master Plan-ului cu Listele de Investiţii Prioritare,   vă aducem la cunoştinţă faptul că Operatorul Regional a acordat în prealabil Avizul CTE  favorabil, aşa cum prevăd dispoziţiile legale în vigoare. Avizul CTE poate fi consultat   pe site- ul A.D.I.A.C.J.A.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:            Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU