Convocare ședință AGA

Nr.______/_______2009

Către,

……………………………

………………………………….

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad cu sediul în Arad, b-dul. Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974 legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 25.08.2009, ora 10, la adresa B-dul Revoluţiei nr.  75, sala nr. 70 din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1.      Aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al A.D.I.A.C.J.A. urmare modificărilor intervenite în cuprinsul actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

2.      Aprobarea Caietului de Sarcini pentru întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

3.      Aprobarea Studiului de Oportunitate pentru serviciile din întreaga Arie a Delegării elaborat de Consiliul Director prin Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

4.      Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

5.      Aprobarea Master Plan -ului şi a Listei de investiţii prioritare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

6.      Aprobarea indicatorilor tehnici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  ( Operator Regional) .

7.      Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al A.D.I.A.C.J.A.

8.      Diverse.

      IMPORTANT DE ŞTIUT!

      Potrivit art. 21, alin. (4) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

            Pentru aceasta membrul asociat care nu va fi prezent la şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor la data, ora şi locul stabilite prin prezenta convocare va răspunde în faţa organelor de conducere ale Asociaţiei pentru prejudiciile de ordin materiale şi moral şi totodată va suporta rigorile impuse de Statutul Asociaţiei pentru nerespectarea atribuţiilor statutare.

            Cât priveşte participarea la sedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, a membrilor asociaţi, vă aducem la cunoştinţă următoarele condiţii obligatorii:

1.      Fiecare membru asociat va desemna un reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor potrivit art. 20, alin. (3) din Statutul Asociaţiei. Desemnarea reprezentantului se va face prin Hotărâre a Consiliul Local/Judeţean (după caz) a unităţii administrativ teritoriale membre.

2.      Mai multe unităţi administrative teritoriale membre pot desemna ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţilor una şi aceiaşi persoană. Desemnarea în acest caz fiind făcută de către fiecare unitate administrative teritorială prin Hotărâre de Consiliu Local.

3.      Participarea reprezentantului desemnat de unităţile administrativ teritoriale membre, la şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor se va face prin comunicarea către aparatul tehnic al Asociaţiei a hotărârii de desemnare ca reprezentant şi a copiei de pe actul de identificare al acestuia, până cel târziu la data de 24.08.2009 şi prin prezentarea originalului de pe cele două documente la intrarea în şedinţă.

            Materialele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor vor putea fi consultate şi puse la dispoziţie de către reprezentanţii Aparatului Tehnic al Asociaţiei pe site-ul www.adiac-arad.com al A.D.I.A.C.J.A.sau la secretariatul Aparatului Tehnic al Asociaţiei, aflat în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 (în sediul S.C. Compania de Apă Arad S.A.).

            Pentru comunicarea documentelor menţionate la pct. 3 de mai sus, privind participarea la şedinţa Asociaţiei şi pentru orice lămuriri suplimentare vă rugăm să aveţi în vedere următoarele date de contact:

            Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

            Număr fax : 257-270981

            Număr telefon : 257-270849 interior 100, 133.

            e-mail : contact@adiac-arad.com

            Anexat prezentei vă comunicăm modelul hotărârii ce va fi avut în vedere de către fiecare asociat la desemnarea reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei şi la aprobarea mandatului special al acestuia.

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

 Apă Canalizare judeţul Arad”

NICOLAE IOŢCU