Convocare AGA la Consiliul Județean Arad

Către,

…………………………..

            Subscrisa „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad cu sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 81, jud. Arad, având C.I.F. 24986974, legal reprezentată prin Preşedinte, dl. Ioţcu Nicolae,

            În baza prevederilor art. 20, alin. (1) şi (2) din Statutul  „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad” şi a dispoziţiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

VĂ CONVOACĂ

            Pentru data de 22.01.2010, ora 11,  la adresa Str. Corneliu Coposu, FN,  sala de şedinţe din incinta Consiliului Judeţean Arad, unde va avea loc Adunarea Generală a Asociaţilor cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1.      Aprobarea modificarii anexei la Hotărârea nr. 4/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea in-frastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional).

2.      Aprobarea modificării anexei la Hotărârea nr. 6/25.09.2009 a Adunării Generale a Asociaţilor, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”; beneficiar : Compania de Apă  (Operator Regional) .

3.      Diverse

IMPORTANT DE ŞTIUT !

I.          Potrivit art. 21, alin. (4) şi (5) din Statul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Aradcvorumul necesar pentru a fi statutară Adunarea Generală a Asociaţilor şi pentru a se putea vota punctele 1,2 de pe ordinea de zi, este de 100% din totalul membrilor asociaţi.

            Absenţa de la această şedinţă şi a unui singur asociat va bloca lucrările Adunării Generale a Asociaţilor şi implicit va determina amânarea acesteia pentru o dată ulterioară.

            Amânarea şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor pentru lipsă de cvorum, va avea grave implicaţii cât priveşte accesarea programelor de dezvoltare regională prin depăşirea termenelor stabilite de finanţator şi instituţiile de supraveghere.

II.        Ţinând cont de importanţa documentelor supuse dezbaterii pe ordinea de zi şi necesitatea asigurării celerităţii demersurilor în vederea obţinerii finanţării investiţiilor publice de interes regional, destinate modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  solicităm ca fiecare  membru asociat, prezent la şedinţa AGA, să fie  împuternicit printr-un un mandat special , acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, pentru votarea documentelor supuse dezbaterii , pe ordinea de zi.

III. Cât priveşte adoptarea hotarârilor consiliilor locale/ judeţean, recomandarea consultantului  ROMAIR  SRL este  ca,  în cadrul şedinţelor  de consiliu local /judeţean  să se emită hotărâri distincte pentru aprobarea unora din  punctele de pe ordinea de zi, conform modelului de hotărâri publicate pe site-ul www.adiac-arad.com . Pentru aceasta OBLIGATORIU  va fi avut în vedere de către fiecare asociat, pentru votarea în prealabil,  a documentelor de pe ordinea de zi şi pentru împuternicirea cu mandat special al reprezentantului la Adunarea Generală a Asociaţiei modelul de hotărâri publicat pe site-ul Asociaţiei, în secţiunea Informaţii Utile, convocare şedinţa AGA din 22.01.2010. 

IV.       De asemenea, cu privire dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici vă aducem la cunoştinţă faptul că Operatorul Regional a acordat în prealabil Avizul CTE  favorabil, aşa cum prevăd dispoziţiile legale în vigoare. Avizul CTE poate fi consultat   pe site- ul A.D.I.A.C.J.A.

Ø      Cât priveşte participarea la sedinţa Adunării Generale a Asociaţilor, a membrilor asociaţi, vă aducem la cunoştinţă următoarele condiţii obligatorii:

1.       Hotărârile consiliilor  locale /judeţean şi o copie de pe actul de identificare al reprezentantului asociatului , se vor  comunica aparatului tehnic al Asociaţiei, până cel târziu la data de 21.01.2010, iar  prezentarea originalului documentelor se va face la intrarea în şedinţă.

2.       Materialele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor vor putea fi consultate şi listate de fiecare unitate administrativ teritorială asociată, de pe site-ul www.adiac-arad.com al A.D.I.A.C.J.A.

Pentru orice lămuriri suplimentare, vă rugăm, să aveţi în vedere următoarele date de contact:

Adresă poştală: Arad, str. Sabin Drăgoi 2-4, jud. Arad, cod poştal 310178

                        Număr fax : 0357 819596, 0357 440040, 257-270981

                        Număr telefon : 0770377115, 0770377080

                        e-mail : contact@adiac-arad.com

                        Cu stimă,

PREŞEDINTE,

NICOLAE IOŢCU