[ANEXA 8] Regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canalizare Judetul Arad

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

APĂ – CANALIZARE JUDEŢUL ARAD

( A.D.I.A.C.J.A. )

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

            Art.1 – Sediul şi legea aplicabilă

A.D.I.A.C.J.A. ( Asociaţia ) cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.81, în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, s-a înfiinţat ca persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică.

            Art.2 – Capitalul Asociaţiei

Capitalul social al Asociaţiei este constituit din capitalul social al membrilor fondatori conform statutului de înfiinţare al Asociaţiei, precum şi din capitalul social al noilor membri.

            Art.3 – Scopul Asociaţiei

      Art.4  – Obiectivele Asociaţiei

                         Art.5  – Drepturile şi obligaţiile Asociaţiei 

Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, Asociaţii mandatează Asociaţia, conform art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele drepturi şi obligaţii legate de serviciu:

                        Art. 6Patrimoniul Asociaţiei

                        Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al Asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către asociaţi.

                        Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

                        a) contribuţiile Asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora;

                        b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

                        c) donaţii, sponsorizări sau legate;

                        d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

                        Asociaţia nu are calitatea de Operator şi nu va desfăşura activităţi economice.

     Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL II

ASOCIAŢII

           Art. 7 – Drepturile Asociaţilor

                        Asociaţii au următoarele drepturi:

                        a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe;

                        b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei, conform prevederilor statutului Asociaţiei;

                        c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.

                        Art. 8 – Obligaţiile Asociaţilor

                        Asociaţii au următoarele obligaţii:

                        a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei;

                        b) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă în 4 (patru) rate egale/trimestru, la începutul fiecărui trimestru .

                        c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;

                        d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei.

                        Art. 9 – Încetarea Calităţii de Asociat

                        Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform prevederilor prezentului articol.

                        Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage unilateral din Contractul de Delegare. Dacă oricare dintre Asociaţi doreşte să se retragă din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, acest asociat va notifica preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca Adunarea Generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

                        Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările care se impun la actul constitutiv al Operatorului căruia i s-a atribuit direct Contractul de Delegare a gestiunii serviciului şi/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor contractului de delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a statutului şi a actului constitutiv al Asociaţiei.

                        În cazul în care un asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu Operatorul sau se retrage unilateral din Contractul de Delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a Contractului de Delegare, acest asociat va fi exclus din Asociaţie.

                        Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedinţe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către Operator.

                        Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiţii), conform prevederilor acestuia, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei.

                        Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească:

                        a) sumele corespunzătoare rambursării de către Operator a împrumuturilor contractate pentru finanţarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;

                        b) sumele corespunzătoare investiţiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, altele decât cele prevăzute la lit. a);

                        c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.

                        Art. 10 – Primirea de noi membri

                        Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului Asociaţiei şi deleagă gestiunea Serviciului Operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. 

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

                 Art. 11Adunarea Generală a Asociaţiei

                        (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.

                        (2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei.

                        (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise în copie asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

                        (4) Adunarea Generală a Asociaţiei alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

                        (5) Adunarea generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform <LLNK 12000    26130 302  21 54>art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12005   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de statutul Asociaţiei, în exercitarea competenţelor privind Serviciul delegat conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin  statut, precum şi drepturile speciale de control asupra Operatorului.

                        Art. – 12 Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie.

                        Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 2. acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director;
 3. aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar;
 4. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 5. alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori;
 6. aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării Aparatului Tehnic al Asociaţiei;
 7. aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
 8. modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;
 9. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 10. aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, precum şi a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;
 11. aprobarea cotizaţiei anuale;
 12. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.

                        Art. 13 – Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi, sunt:

 1. aprobarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de Consiliul Director al Asociaţiei;
 2. aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate şi prezentate de Consiliul Director;
 3. aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare;
 4. aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de Operator, de la data la care Asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic;
 5. adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare în situaţia în care Operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă;
 6. aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a delegării Serviciului, elaborate şi prezentate de Consiliul Director;
 7. Adunarea Generală a Asociaţiei adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare şi de control asupra Operatorului, acordate Asociaţiei conform prezentului regulament şi  statutului Asociaţiei.

                        Art. 14.  Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la Operator.      

                        Adunarea Generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor, în special:

                        a) operatorul;

                        b) strategia de dezvoltare;

                        c) politica tarifară;

                        d) contractul de delegare.

                        e) masterplanul ( caietul de sarcini şi lisa de investiţii) .

                         În legătură cu acestea, asociaţii au convenit:

                        a. Operatorul

                        1. Operatorul, este o societate comercială înfiinţată în una dintre formele prevăzute de legislaţia privind societăţile comerciale, având ca acţionari/asociaţi toate sau o parte din unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.

                        2. Operatorul are ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru Asociaţi.

                        3. Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al Operatorului înainte de aprobarea acestora. Autorităţile deliberative ale Asociaţilor care sunt în acelaşi timp şi acţionari/asociaţi ai Operatorului vor respecta avizul Asociaţiei.

                        4. În aplicarea prevederilor <LLNK 12006    51 10 202  31 49>art. 31^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociaţie a controlului direct şi a influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale Operatorului, Asociaţii care sunt acţionari/asociaţi ai Operatorului acordă Asociaţiei, potrivit statutului, dreptul de a:

 1. propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie al Operatorului;
 2. propune revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al Operatorului;
 3. propune introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie al Operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia;
 4. acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al Operatorului înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administraţie al societăţii;
 5. acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de Consiliul de Administraţie al societăţii înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Operatorului;
 6. acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale, cu condiţia ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700);
 7. acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în Contractul de Delegare, asupra destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu;
 8. aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al Operatorului înainte de adoptarea lor;
 9. fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al Operatorului, despre activitatea acestuia.

                        b. Strategia de dezvoltare

                        1. Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea Strategiei de Dezvoltare. Pe baza Strategiei de Dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic, ţinând seama de Strategia de Dezvoltare.

                        2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale Asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale Operatorului.

                        3. Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale Asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor. Acestea vor fi anexate la Contractul de Delegare şi fac parte integrantă din acesta.

                        4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului consultativ al Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor).

                        c. Politica tarifară

                        1. Fiecare autoritate deliberativă a Asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare.

                        2. De îndată ce asociaţii vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul Contractului de Delegare, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic, în numele şi pe seama acestora.

                        d. Contractul de delegare a gestiunii Serviciului

                        1. Contractul de Delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociaţie, în numele şi pe seama Asociaţilor care vor avea împreună calitatea de delegatar şi, pe de altă parte, de Operator.

                        2. Prin Contractul de Delegare, Asociaţia, în numele şi pe seama Asociaţilor, va conferi Operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul, ca serviciu comunitar de utilităţi publice pe raza lor de competenţă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciul pe riscul şi răspunderea sa, conform dispoziţiilor Contractului de Delegare. Realizarea acestor responsabilităţi se face prin indicatori de performanţă care pot monitoriza implementarea sistemului.

                        3. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligaţiilor ce îi incumbă în temeiul Contractului de Delegare.

                        4. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de Asociaţi prin statut, va exercita în numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin în calitate de delegatar.

                        e. Masterplanul ( caietul de sarcini şi lisa de investiţii)

                        1. Masterplanul va fi elaborat şi actualizat periodic, ţinind seama de nevoile specifice ale fiecărei  părţi.

                        2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana sau instituţii financiare , fonduri de la bugetele locale ale Asociaţilor, fonduri proprii sau atrase ale Operatorului.

                        3. Lista de investiţii şi Planul de finanţare a investiţiilor, cuprinse în Masterplan, vor fi discutate în şedinţele Adunarii Generale a Asociaţiei şi aprobate de fiecare dintre Asociaţi. Acestea vor face parte integranta din Contractul de Delegare.

                        4. Studiile de fezabilitate aferente Listelor de investiţii vor fi supuse avizului consultativ al Asociaţiei înainte de a fi aprobate de Asociaţii vizaţi de respectiva Listă de investiţii.

                        Art. 15. Funcţionarea Adunării Generale a Asociaţiei

                        1. Reprezentanţii în Adunarea Generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.

                        2. Adunarea Generală a Asociaţiei va fi convocată, cel puţin o data la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, de către Preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin 3 membri.

                        3. Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data şedinţei  şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei.

                        4. În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai reprezentanţilor Asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor statutului. Participanţii la şedintele Adunari Generale vor fi reprezentanţii numiţi de Asociaţi.

                        5. Şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei vor fi conduse de Preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este preşedintele Asociaţiei nu participă la şedinţă deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii săi.

                        6. Adunarea Generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar, care va redacta procesul-verbal al şedinţei.

                        7. Procesul-verbal este semnat de Preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data şedinţei, fiecărui Asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la şedinţă.

                        8. Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.

                        9. Fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociaţiei. Dreptul de vot nu poate fi transmis.

                        10. Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în competenţa cărora este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei Adunării Generale, asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în statut asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinţei Adunării Generale doar pe reprezentanţii acestora.

                        11. Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) – g) din statut, se iau în prezenţa a ¾ (trei pătrimi) din numărul Asociaţilor şi cu majoritatea voturilor Asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de Asociaţi prezenţi.

                        12. Dacă o hotărîre a Adunariii Generale priveşte in mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumi Asociat, nici o hotărîre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului Asociatului respectiv.

                        13. Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. b)-h),k) şi m) şi la art. 17 alin. (4) din statut, se iau în prezenţa tuturor Asociaţilor, cvorum obligatoriu la oricare convocare, şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul Asociaţilor, care însumează cel puţin 2/3 (două treimi) din numărul total al populaţiei Asociaţilor, fie a cel puţin 2/3 (două treimi) din numărul Asociaţilor care însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei Asociaţilor. Pentru luarea acestor hotărâri este necesar ca printre cei care votează favorabil să se numere şi reprezentantul Judeţului Arad.

                        Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi.

                        14. Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. h) – j) şi art. 17 alin. (3) lit. a), i), j) şi l) din statut se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare, şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor.

                        15. În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (11-(12) de mai sus, dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia.

                        Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 17 alin. (3) lit. a) din statut este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, cât timp acesta este membru al Asociaţiei.

                        16. În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei Adunări Generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.

                        17. Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. h) – j) şi art. 17 alin. (3) lit. a), i), j) şi l) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.

                        18. Hotărârile Adunării Generale se semnează de Preşedintele Asociaţiei şi se contrasemnează pentru legalitate de secretarul şedinţei Adunării Generale a Asociaţilor.

                        19. Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa asociaţilor în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la adoptare (data şedinţei). Aceste hotărâri sunt asimilate actelor administrative şi le vor fi aplicabile prevederile legale privind aducerea lor la cunoştinţă publică de către secretarii fiecărei unităţi administrativ – teritoriale membre. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Arad.

                        20. Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociaţiei, dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) din statut, poate iniţia acţiune în justiţie, conform prevederilor legale în vigoare.

                        21. Adunarea Generală a Asociaţiei poate delega Consiliului Director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3) din statut, atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.

                        Art. 16. Consiliul Director

                        1. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 4 (patru) ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaţilor, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

                        2.  Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al Consiliul Director.

                        3. Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

                        4. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi exercită atribuţiile prevăzute de statut şi cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

                        5.  Consiliul Director poate dispune delegarea de atribuţii Directorul Executiv al Asociaţiei.

                        Art. 17. Atribuţiile Consiliul Director privind activitatea proprie a Asociaţiei.

                        Consiliul Director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei:

                        a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;

                        b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare Adunării Generale;

                        c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

                        d) angajează Directorul Executiv al Asociaţiei cu respectarea politicii de personal aprobată de Adunarea Generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de Adunarea Generală;

                        e) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de statut;

                        f) asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea Seviciului utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei.

                        g) asigură elaborarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului pentru întreaga Arie a Delegării, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;

                        h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

                        Art. 18. Atribuţiie Consiliului Director cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi.

a) asigură elaborarea Strategiei de Dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Asociaţiei;

                        b) asigură elaborarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;

                        c) asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico – edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

                        d) asigură consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului;

                        e) solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului;

                        f) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, cu privire la:

                        Art. 19. Funcţionarea Consiliului Director

Art. 20. Aparatul Tehnic al Asociaţiei.

                        1. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un Aparat Tehnic propriu.

                        2. Aparatul Tehnic va fi condus de un Director Executiv numit de Consiliul Director. Membrii Aparatului Tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei.

                        3.  Din Aparatul Tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane:

                        a) un secretar;

                        b) un contabil;

                        c) unul sau mai mulţi consilieri juridici;

                        d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin statut.

                        4. La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a Aparatului Tehnic al Asociaţiei.

Art. 21. Directorul Executiv.

     4. Pentru activitatea depusă, Directorul Executiv primeşte din partea Asociaţiei drepturile şi facilităţile stabilite prin Contractul Individual de Muncă.

Art. 22 Compartimentul de Strategie Economică

            Compartimentul de Strategie Economică este condus de Contabilul Şef având următoarele atribuţii :

                        Art. 23 Compartimentul de monitorizare a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului 

Compartimentul de monitorizare a Contractului de Delegare este direct subordonat directorului executiv şi are următoarele atribuţii:

                        Art. 24 Compartimentul juridic

                        Compartimentul juridic se subordonează direct Directorului Executiv şi are următoarele atribuţii :

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 25 Controlul financiar al Asociaţiei

                        Art. 26 Dizolvarea şi lichidarea.

1.Asociaţia se dizolvă de drept prin :

            a. imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

            b. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prevederile statutului, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

            c. reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul prevăzut în acest scop.

       2.Asociaţia se dizolvă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti competente când :

             a. scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

             b. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii                              publice;

             c. Asociaţia urmăreşte un alt scop decît acela pentru care s-a constituit;

             d. Asociaţia a devenit insolvabilă.

       3. Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile şi fundaţiile.

       4. Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărîrii Adunării Generale sau a instanţei judecătoreşti competente;

        5. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

         6. Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

      Art. 27 Dispoziţii finale

     1. Statutul Asociaţiei poate fi modificat prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor Asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop;

     2. Statutul Asociaţiei este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, statutul va fi modificat în conformitate cu noile prevederi;

     3. Toate disputele născute din sau în legătură cu statutul, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi duse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.

ÎNTOCMIT

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Ec. Toma Marius Ştefan