Model de Hotarare modificare CDG 2012

ROMÂNIA

MUNICIPIUL / ORAŞUL / COMUNA ............

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. ... / ...

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Consiliul Local ........ întrunit în şedinţă la data de ...

Având în vedere:

 • Adresa nr..../....... a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) ;

 • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

 • Avizul favorabil al Ministerului Mediului și Pădurilor, eliberat potrivit art. 8 alin.6 din Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010;

 • Hotărârile Consiliul Județean Arad de preluare în domeniul public al Județului Arad a bunurilor din Anexa 17 postată pe site-ul .www.adiac-arad.com;

 • Procesele verbale de predare preluare a bunurilor, aflate în Anexa 17 postată pe site-ul Asociației,

 • Adresa nr. 11770/12.08.2011 a S.C. Compania de Apă Arad S.A cu privire la redevența pentru bunurile concesionate operatorului de către autoritățiile locale beneficiare ale programului SAMTIT (Curtici, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica și Sântana) pentru perioada 2011 - 2015, corectată și completată prin adresa nr. 2374 din 09.02.2012 a S.C. Compania de Apă Arad S.A prin care se recalculează perioada de calcul a taxei de concesiune pentru perioada 2012 - 2016,

 • Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,HOTĂRĂŞTE

Art. 1 - Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), prin Actul Adiţional nr. 2/2012, în forma prevăzută în Anexă la prezenta hotărâre, prin:

I. Amendarea art. 39, pct. 39.2, lit. b din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 648/30.12.2009 după cum urmează:

 

39.2 Redevenţa.

b) Redevenţa pentru bunurile concesionate companiei de către autorităţile locale beneficiare a programului SAMTID (Curtici, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica şi Sântana).

1) Redevenţa pentru bunurile concesionate în localităţile beneficiare a programului SAMTID s-a calculat astfel încât să asigure următoarele:

 •  
  • Plata datoriei externe, reprezentând rambursările de capital şi dobânda pentru împrumutul contractat pentru cofinanţarea proiectului SAMTID

  • Plata taxelor, comisioanelor şi altele similare percepute de GOR conform clauzelor Acordului de Împrumut Subsidiar

  • Acumularea şi menţinerea unui fond pentru înlocuire, întreţinere şi dezvoltare (IID) a mijloacelor fixe existente şi a noilor mijloace fixe ale Autoritatii delegante.

2)Pentru perioada 2012 - 2016 redevenţa anuală totală a fost calculată a fi în valoare minimă de:

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

2261485

2612337

2553208

2495071

2456171

Curtici

324609

373064

364812

356701

351383

Lipova

390654

451987

441666

431523

424867

Nădlac

354738

409991

400696

391553

385558

Pâncota

408639

472491

461749

451183

443488

Pecica

456165

526601

514748

503098

495454

Sântana

326680

378203

369537

361013

355421

 

3) Nivelul redevenţei cuprinsă în tabelul de la alin. 2), vor fi supuse unor revizii şi ajustări periodice ca parte din obligaţiile Operatorului de planificare a afacerii.

4) Nivelul prezentat la alin. 2) de mai sus va fi recalculat ori de câte ori:

   • Rata dobânzii comisioanele şi alte costuri aferente subîmprumutului depăşeşte nivelul de 5% luat în calcul la stabilirea redevenţei

   • Cursul de schimb al BNR depăşeşte cu 10% cursul luat în calcul la stabilirea redevenţei

5) În cazul în care rata dobânzii, comisioanele şi alte costuri aferente subâmprumutului se situează sub nivelul de 5% şi cursul de schimb al BNR se află sub nivelul luat în calcul la stabilirea redevenţei, diferenţele dintre sumele datorate pentru plata datoriei externe şi a celei cuprinse în anexa 1h vor constitui surse de alimentare a fondului IID.

6) Nivelul redevenţei nu va fi recalculat pentru componentele a) şi b) de la alin. (1) în cazul în care datoria externă şi plata taxelor, comisioanelor şi alte sume percepute de GOR conform clauzelor Contractului de Împrumut Subsidiar se încadrează în suma în lei calculată pentru aceste componente, conform anexei 1h la prezentul contract.

7) Sumele redevenţei reprezentând componentele a) şi b) de la alin. (1) vor fi plătite de Operator Autorităţilor Locale, semestrial, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la companie a solicitării acestora. Solicitarea va avea ca bază sumele transmise de către Consiliul Judeţean Arad şi certificate prin documente justificative.

8) Suma redevenţei reprezentând componenta c) de la alin. (1) de mai sus precum şi componenta Concesiune existentă va fi reţinută şi virată de către Operator într-un cont de rezervă IID deschis la BCR sucursala Arad. Alimentarea contului IID se va face trimestrial până la data de 25 ale lunii următoare încheierii trimestrului. Pentru trimestru IV alimentarea contului IID se va face până la data de 25 decembrie a anului în curs.

9) Pentru componenta c) de la alin.1 de mai sus sarcina virării la termenele prevăzute la alin. 8 revine exclusiv Operatorului iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea delegantă nu a solicitat efectuarea plăţii ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăţilor privind această componenta a redevenţei. Virarea componentelor a) şi b) prevăzute la alin. (1) de mai sus este condiţionată de depunerea la registratura companiei a solicitării de plată din partea autorităţilor locale respective.

10) Valoarea şi scadenţa redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor.

11) Valoarea redevenţei reprezentând componenta c) a alin. (1) de mai sus va reveni fiecărei localităţi cuprinse în programul SAMTID în funcţie de valoarea investiţiilor puse în funcţiune şi durata pentru care se calculează această redevenţă, respectiv de la data când mijloacele fixe respective au fost predate efectiv operatorului şi până la data prevăzută pentru expirarea prezentului contract.

Operatorul se obligă să urmărească utilizarea sumelor virate în contul IID ca redevenţă pentru plata lucrărilor de întreţinere modernizare şi extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare de pe raza localităţilor administrativ teritoriale pentru care s-a virat redevenţa. Contabilitatea fondurilor IID se va conduce analitic pentru fiecare proprietar care a concesionat bunuri publice Operatorului.

 

II. Modificarea anexei prevăzută la lit. c, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului, prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare după cum urmează:

 

 •  
  • Adăugarea în lista bunurilor concesionate de către Consiliul Județean Arad către S.C. Compania de Apă Arad S.A., a bunurilor transferate în domeniul public al Consiliului Județean Arad prin:

- Hotărârea nr. 389/22.12.2009 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 124/26.05.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 149/25.06.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 156/25.06.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 191/23.07.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 77/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 76/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 75/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 74/26.03.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 257/30.09.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 332/26.11.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 377/23.12.2010 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 86/25.03.2011 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 87/25.03.2011 a Consiliului Județean Arad

- Hotărârea nr. 88/25.03.2011 a Consiliului Județean Arad

 •  
  • Adăugarea în lista bunurilor concesionate de către Comuna Felnac către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor preluate prin procesul verbal înregistrat sub nr. 29401/01.10.2010 al Primariei Felnac, al căror an de punere in funcțiune este ulterior datei intrării în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii.

  • Adăugarea în lista bunurilor concesionate de către Comuna Dezna către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor preluate prin procesul verbal înregistrat sub nr. 762/01.04.2010 respectiv 761/01.04.2010 al Primăriei Dezna, al căror an de punere în funcțiune este ulterior datei intrării în vigoare a Contractului de Delegare.

  • Adăugarea în lista bunurilor concesionate de către Comuna Cermei către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor preluate prin procesul verbal înregistrat sub nr. 1667/15.07.2010 al Primăriei Cermei, al căror an de punere în funcțiune este ulterior datei intrării în vigoare a Contractului de Delegare.

  • Adăugarea în lista bunurilor concesionate de către Comuna Săvârșin către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor preluate prin procesul verbal înregistrat sub nr. 10187/27.07.2010 la S.C. Compania de Apă Arad S.A., al căror an de punere în funcțiune este ulterior datei intrării în vigoare a Contractului de Delegare.

  • Adăugarea în lista bunurilor concesionate de către Orașul Pecica către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor preluate prin procesul verbal înregistrat sub nr. 17828/31.12.2010 respectiv 17818/31.12.2010 la S.C. Compania de Apă Arad S.A., al căror an de punere în funcțiune este ulterior datei intrării în vigoare a Contractului de Delegare.

  • Adăugarea în lista bunurilor concesionate de către Orașul Ineu către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor preluate prin procesul verbal înregistrat sub nr. 1377/01.02.2011 la S.C. Compania de Apă Arad S.A., al căror an de punere în funcțiune este ulterior datei intrării în vigoare a Contractului de Delegare.

 

Lista acestor bunuri se află în anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

 

Art. 2 - Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate.

Art. 3 - Judetul/Municipiul/Orasul/Comuna _________ confirma prin prezenta hotarare ca modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009 prin Actul Adițional nr. 2/2012 :

  • nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile, în aceleași condiții de continuitate, cantitate, calitate (inclusiv respectarea indicatorilor de performanță) stipulate în prezent, în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, către toți utilizatorii din aria de operare,

si

 •  
  • nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de referință din analiza cost - beneficiu din cadrul Aplicației de Finanțare aferentă Contractului de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.

Art. 4 - Se împuterniceşte Dl/Dna................ , primar al municipiului/ oraşului/comunei ......., cetăţean român, născut(ă) la data de ...... la ......, domiciliat(ă) în ......, posesor al B.I. / C.I. seria ..., nr. ........, eliberat(ă) de ...... la data de ......, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local ..........., Actul Adiţional nr. 2/2012 la Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA 17, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.

Art. 5 - Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul Adițional nr. 2/2012 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Ioţcu Nicolae - Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.

Art. 6 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local ....... vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică la:

 • Asociaţi de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul AradPresedinte                                                                                                                                                                                            Secretar

« InapoiNici un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu: